نمایش لیست قیمت محصولات

ردیف مشخصات راهنما نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 سلفون براق 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 45,000 7 روز کاری
2 سلفون براق 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 60,000 7 روز کاری
3 سلفون براق 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 50,000 2 روز کاری
4 سلفون براق 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 65,000 2 روز کاری
5 سلفون مات 4.8-8.5 یک رو معمولی 1000 45,000 7 روز کاری
6 سلفون مات 4.8-8.5 دو رو معمولی 1000 60,000 7 روز کاری
7 سلفون مات 4.8-8.5 یک رو فوری 1000 50,000 2 روز کاری
8 سلفون مات 4.8-8.5 دو رو فوری 1000 65,000 2 روز کاری
9 کتان امباس 4.8-8.5 یک رو معمولی 1000 70,000 7 روز کاری
10 کتان امباس 4.8-8.5 دو رو معمولی 1000 75,000 7 روز کاری
11 کتان امباس 4.8-8.5 یک رو فوری 1000 75,000 2 روز کاری
12 کتان امباس 4.8-8.5 دو رو فوری 1000 80,000 2 روز کاری
13 گلاسه یووی 4.8-8.5 یک رو معمولی 1000 42,000 7 روز کاری
14 گلاسه یووی 4.8-8.5 دو رو معمولی 1000 55,000 7 روز کاری
15 گلاسه یووی 4.8-8.5 یک رو فوری 1000 49,000 2 روز کاری
16 گلاسه یووی 4.8-8.5 دو رو فوری 1000 60,000 2 روز کاری
17 سوسماری 4.8-8.5 یک رو معمولی 1000 59,000 10 روز کاری
18 سوسماری 4.8-8.5 دو رو معمولی 1000 67,000 10 روز کاری
19 سلفون مات مخملی 4.8-8.5 یک رو معمولی 1000 115,000 10 روز کاری
20 سلفون مات مخملی 4.8-8.5 دو رو معمولی 1000 125,000 10 روز کاری
21 گلاسه فیلتردار 4.8-8.5 یک رو معمولی 1000 42,000 7 روز کاری
22 گلاسه فیلتردار 4.8-8.5 دو رو معمولی 1000 55,000 7 روز کاری
23 گلاسه فیلتردار 4.8-8.5 یک رو فوری 1000 49,000 2 روز کاری
24 گلاسه فیلتردار 4.8-8.5 دو رو فوری 1000 60,000 2 روز کاری
25 سلفون براق دورگرد 6-9 دو رو معمولی 1000 85,000 7 روز کاری
26 سلفون براق دورگرد 6-9 دو رو فوری 1000 92,000 3 روز کاری
27 سلفون مات دورگرد 6-9 دو رو معمولی 1000 85,000 7 روز کاری
28 سلفون مات دورگرد 6-9 دو رو فوری 1000 92,000 2 روز کاری
29 طرح چرم 4.8-8.5 دو رو معمولی 1000 65,000 15 روز کاری
30 کتان آلمان 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 95,000 7 روز کاری
31 کتان آلمان 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 100,000 7 روز کاری
32 کتان آلمان 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 105,000 3 روز کاری
33 کتان آلمان 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 110,000 3 روز کاری
ردیف مشخصات راهنما نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 لمینت براق بزرگ 6-9 دو رو معمولی 1000 147,000 7 روز کاری
2 لمینت براق بزرگ 6-9 دو رو فوری 1000 155,000 3 روز کاری
3 لمینت براق طرح موج 6-9 دو رو معمولی 1000 147,000 11 روز کاری
4 لمینت براق ویزیتی 4.8-8.5 دو رو معمولی 1000 120,000 10 روز کاری
5 لمینت براق مربع 5.5-5.5 دو رو معمولی 1000 97,000 10 روز کاری
6 لمینت مات بزرگ 6-9 دو رو معمولی 1000 247,000 7 روز کاری
7 لمینت مات بزرگ 6-9 دو رو فوری 1000 255,000 3 روز کاری
8 لمینت مات طرح موج 6-9 دو رو معمولی 1000 247,000 15 روز کاری
9 لمینت مات ویزیتی 4.8-8.5 دو رو معمولی 1000 200,000 10 روز کاری
10 لمینت مات مربع 5.5-5.5 دو رو معمولی 1000 163,000 10 روز کاری
11 لمینت برجسته بزرگ(استخوانی) 6-9 دو رو معمولی 1000 165,000 7 روز کاری
12 لمینت برجسته بزرگ(استخوانی) 6-9 دو رو فوری 1000 174,000 3 روز کاری
13 لمینت برجسته ویزیتی 4.8-8.5 دو رو معمولی 1000 134,000 7 روز کاری
14 لمینت برجسته مربع 5.5-5.5 دو رو معمولی 1000 125,000 7 روز کاری
15 لمینت برجسته مخملی مربع 5.9-5.6 دو رو معمولی 1000 180,000 15 روز کاری
16 لمینت برجسته طلاکوب مربع 5.9-5.6 دو رو معمولی 1000 205,000 15 روز کاری
17 لمینت برجسته طلاکوب بزرگ 6-9 دو رو معمولی 1000 265,000 12 روز کاری
18 لمینت برجسته مخملی بزرگ 6-9 دو رو معمولی 1000 240,000 15 روز کاری
19 طلاکارت لمینت مات 6-9 دو رو معمولی 1000 360,000 15 روز کاری
20 طلاکارت لمینت براق 6-9 دو رو معمولی 1000 247,000 15 روز کاری
21 سلفون مات دورو موضعی 6-9 دو رو معمولی 1000 122,000 12 روز کاری
22 سلفون مات دورو طلاکوب 6-9 دو رو معمولی 1000 210,000 12 روز کاری
23 سلفون مات مخملی موضعی 6-9 دو رو معمولی 1000 195,000 15 روز کاری
24 سلفون مات مخملی طلاکوب 6-9 دو رو معمولی 1000 284,000 15 روز کاری
25 سلفون مات مخملی دورگرد 6-9 دو رو معمولی 1000 172,000 10 روز کاری
ردیف مشخصات راهنما نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 پی وی سی 500 میکرون 9-6 دو رو معمولی 1000 395,000 7 روز کاری
2 پی وی سی 500 میکرون 9-6 دو رو معمولی 500 255,000 7 روز کاری
3 پی وی سی 500 میکرون 9-6 دو رو فوری 500 275,000 3 روز کاری
4 پی وی سی 300 میکرون 9-6 دو رو معمولی 500 239,000 10 روز کاری
5 پی وی سی 760 میکرون 9-6 دو رو معمولی 1000 925,000 7 روز کاری
6 پی وی سی 760 میکرون 9-6 دو رو معمولی 500 545,000 7 روز کاری
7 پی وی سی 760 میکرون 9-6 دو رو معمولی 250 350,000 7 روز کاری
8 پی وی سی 760 میکرون متالیک 9-6 دو رو معمولی 500 745,000 15 روز کاری
9 پی وی سی برفکی (نیمه شفاف) 9-6 دو رو معمولی 500 245,000 7 روز کاری
ردیف مشخصات راهنما نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 لیبل یووی 4.8-8.5 یک رو معمولی 1000 59,000 7 روز کاری
2 لیبل یووی 4.8-8.5 یک رو فوری 1000 65,000 3 روز کاری
3 لیبل سلفون براق 4.8-8.5 یک رو معمولی 1000 62,000 7 روز کاری
4 لیبل سلفون براق 4.8-8.5 یک رو فوری 1000 67,000 3 روز کاری
5 لیبل سی دی 13-13 یک رو معمولی 1000 415,000 13 روز کاری
6 لیبل سلفون مات 4.8-8.5 یک رو معمولی 1000 62,000 15 روز کاری
7 لیبل فیلتردار 4.8-8.5 یک رو معمولی 1000 60,000 7 روز کاری
8 لیبل فیلتردار 4.8-8.5 یک رو فوری 1000 65,000 3 روز کاری
9 لیبل متالایز 4.8-8.5 یک رو معمولی 1000 292,000 25 روز کاری
10 لیبل سلفون مات طلاکوب 4.8-8.5 یک رو معمولی 1000 105,000 15 روز کاری
11 لیبل یووی قالبدار با طرح دلخواه 4.8-8.5 یک رو معمولی 1000 95,000 10 روز کاری
ردیف مشخصات راهنما نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 گلاسه 135 گرم A4-1000 20-29 یک رو معمولی 1000 258,000 7 روز کاری
2 گلاسه 135 گرم A4-1000 20-29 دو رو معمولی 1000 342,000 7 روز کاری
3 گلاسه 135 گرم A4-1000 20-29 یک رو فوری 1000 280,000 3 روز کاری
4 گلاسه 135 گرم A4-1000 20-29 دو رو فوری 1000 365,000 3 روز کاری
5 گلاسه 135 گرم A4-2000 20-29 یک رو معمولی 2000 432,000 7 روز کاری
6 گلاسه 135 گرم A4-2000 20-29 دو رو معمولی 2000 525,000 7 روز کاری
7 گلاسه 135 گرم A4-2000 20-29 یک رو فوری 2000 460,000 3 روز کاری
8 گلاسه 135 گرم A4-2000 20-29 دو رو فوری 2000 555,000 3 روز کاری
9 گلاسه 135 گرم A4-5000 20-29 یک رو معمولی 5000 945,000 7 روز کاری
10 گلاسه 135 گرم A4-5000 20-29 دو رو معمولی 5000 1,060,000 7 روز کاری
11 گلاسه 135 گرم A4-5000 20-29 یک رو فوری 5000 975,000 3 روز کاری
12 گلاسه 135 گرم A4-5000 20-29 دو رو فوری 5000 1,090,000 3 روز کاری
13 گلاسه 135 گرم A5-1000 14.5-20 یک رو معمولی 1000 132,000 7 روز کاری
14 گلاسه 135 گرم A5-1000 14.5-20 دو رو معمولی 1000 175,000 7 روز کاری
15 گلاسه 135 گرم A5-1000 14.5-20 یک رو فوری 1000 150,000 3 روز کاری
16 گلاسه 135 گرم A5-1000 14.5-20 دو رو فوری 1000 190,000 3 روز کاری
17 گلاسه 135 گرم A5-2000 14.5-20 یک رو معمولی 2000 218,000 7 روز کاری
18 گلاسه 135 گرم A5-2000 14.5-20 دو رو معمولی 2000 267,000 7 روز کاری
19 گلاسه 135 گرم A5-2000 14.5-20 یک رو فوری 2000 240,000 3 روز کاری
20 گلاسه 135 گرم A5-2000 14.5-20 دو رو فوری 2000 290,000 3 روز کاری
21 گلاسه 135 گرم A5-5000 14.5-20 یک رو معمولی 5000 475,000 7 روز کاری
22 گلاسه 135 گرم A5-5000 14.5-20 دو رو معمولی 5000 530,000 7 روز کاری
23 گلاسه 135 گرم A5-5000 14.5-20 یک رو فوری 5000 505,000 3 روز کاری
24 گلاسه 135 گرم A5-5000 14.5-20 دو رو فوری 5000 560,000 3 روز کاری
25 گلاسه 135 گرم A6-1000 10-14.5 یک رو معمولی 1000 70,000 7 روز کاری
26 گلاسه 135 گرم A6-1000 10-14.5 دو رو معمولی 1000 90,000 7 روز کاری
27 گلاسه 135 گرم A6-1000 10-14.5 یک رو فوری 1000 80,000 3 روز کاری
28 گلاسه 135 گرم A6-1000 10-14.5 دو رو فوری 1000 100,000 3 روز کاری
29 گلاسه 135 گرم A6-2000 10-14.5 یک رو معمولی 2000 115,000 7 روز کاری
30 گلاسه 135 گرم A6-2000 10-14.5 دو رو معمولی 2000 138,000 7 روز کاری
31 گلاسه 135 گرم A6-2000 10-14.5 یک رو فوری 2000 130,000 3 روز کاری
32 گلاسه 135 گرم A6-2000 10-14.5 دو رو فوری 2000 152,000 3 روز کاری
33 گلاسه 135 گرم A6-5000 14.5-10 یک رو معمولی 5000 240,000 7 روز کاری
34 گلاسه 135 گرم A6-5000 14.5-10 دو رو معمولی 5000 270,000 7 روز کاری
35 گلاسه 135 گرم A6-5000 14.5-10 یک رو فوری 5000 265,000 3 روز کاری
36 گلاسه 135 گرم A6-5000 14.5-10 دو رو فوری 5000 290,000 3 روز کاری
37 تحریر 80 گرم A4-1000 20-29 یک رو معمولی 1000 192,000 7 روز کاری
38 تحریر 80 گرم A4-1000 20-29 دو رو معمولی 1000 275,000 7 روز کاری
39 تحریر 80 گرم A4-1000 20-29 یک رو فوری 1000 215,000 3 روز کاری
40 تحریر 80 گرم A4-1000 20-29 دو رو فوری 1000 299,000 3 روز کاری
41 تحریر 80 گرم A4-2000 20-29 یک رو معمولی 2000 295,000 7 روز کاری
42 تحریر 80 گرم A4-2000 20-29 دو رو معمولی 2000 390,000 7 روز کاری
43 تحریر 80 گرم A4-2000 20-29 یک رو فوری 2000 325,000 3 روز کاری
44 تحریر 80 گرم A4-2000 20-29 دو رو فوری 2000 420,000 3 روز کاری
45 تحریر 80 گرم A4-5000 20-29 یک رو معمولی 5000 605,000 7 روز کاری
46 تحریر 80 گرم A4-5000 20-29 دو رو معمولی 5000 715,000 7 روز کاری
47 تحریر 80 گرم A4-5000 20-29 یک رو فوری 5000 635,000 3 روز کاری
48 تحریر 80 گرم A4-5000 20-29 دو رو فوری 5000 749,000 3 روز کاری
49 تحریر 80 گرم A5-1000 14.5-20 یک رو معمولی 1000 100,000 7 روز کاری
50 تحریر 80 گرم A5-1000 14.5-20 دو رو معمولی 1000 142,000 7 روز کاری
51 تحریر 80 گرم A5-1000 14.5-20 یک رو فوری 1000 115,000 3 روز کاری
52 تحریر 80 گرم A5-1000 14.5-20 دو رو فوری 1000 160,000 3 روز کاری
53 تحریر 80 گرم A5-2000 14.5-20 یک رو معمولی 2000 150,000 7 روز کاری
54 تحریر 80 گرم A5-2000 14.5-20 دو رو معمولی 2000 199,000 7 روز کاری
55 تحریر 80 گرم A5-2000 14.5-20 یک رو فوری 2000 175,000 3 روز کاری
56 تحریر 80 گرم A5-2000 14.5-20 دو رو فوری 2000 223,000 3 روز کاری
57 تحریر 80 گرم A5-5000 14.5-20 یک رو معمولی 5000 305,000 7 روز کاری
58 تحریر 80 گرم A5-5000 14.5-20 دو رو معمولی 5000 360,000 7 روز کاری
59 تحریر 80 گرم A5-5000 14.5-20 یک رو فوری 5000 330,000 3 روز کاری
60 تحریر 80 گرم A5-5000 14.5-20 دو رو فوری 5000 389,000 3 روز کاری
61 تحریر 80 گرم A6-1000 10-14.5 یک رو معمولی 1000 52,000 7 روز کاری
62 تحریر 80 گرم A6-1000 10-14.5 دو رو معمولی 1000 72,000 7 روز کاری
63 تحریر 80 گرم A6-1000 10-14.5 یک رو فوری 1000 65,000 3 روز کاری
64 تحریر 80 گرم A6-1000 10-14.5 دو رو فوری 1000 85,000 3 روز کاری
65 تحریر 80 گرم A6-2000 10-14.5 یک رو معمولی 2000 79,000 7 روز کاری
66 تحریر 80 گرم A6-2000 10-14.5 دو رو معمولی 2000 101,000 7 روز کاری
67 تحریر 80 گرم A6-2000 10-14.5 یک رو فوری 2000 95,000 3 روز کاری
68 تحریر 80 گرم A6-2000 10-14.5 دو رو فوری 2000 120,000 3 روز کاری
69 تحریر 80 گرم A6-5000 10-14.5 یک رو معمولی 5000 155,000 7 روز کاری
70 تحریر 80 گرم A6-5000 10-14.5 دو رو معمولی 5000 183,000 7 روز کاری
71 تحریر 80 گرم A6-5000 10-14.5 یک رو فوری 5000 180,000 3 روز کاری
72 تحریر 80 گرم A6-5000 10-14.5 دو رو فوری 5000 207,000 3 روز کاری
73 تراکت A4 کاغذ تحریر ایرانی 20-29 یک رو معمولی 1000 175,000 7 روز کاری
74 تراکت A4 کاغذ تحریر ایرانی 20-29 دو رو معمولی 1000 264,000 7 روز کاری
75 تراکت A4 کاغذ تحریر ایرانی 20-29 یک رو معمولی 2000 259,000 7 روز کاری
76 تراکت A4 کاغذ تحریر ایرانی 20-29 دو رو معمولی 2000 353,000 7 روز کاری
77 تراکت A4 کاغذ تحریر ایرانی 20-29 یک رو معمولی 5000 500,000 7 روز کاری
78 تراکت A4 کاغذ تحریر ایرانی 20-29 دو رو معمولی 5000 616,000 7 روز کاری
79 تراکت A5 کاغذ تحریر ایرانی 14.5-20 یک رو معمولی 1000 90,000 7 روز کاری
80 تراکت A5 کاغذ تحریر ایرانی 14.5-20 دو رو معمولی 1000 135,000 7 روز کاری
81 تراکت A5 کاغذ تحریر ایرانی 14.5-20 یک رو معمولی 2000 130,000 7 روز کاری
82 تراکت A5 کاغذ تحریر ایرانی 14.5-20 دو رو معمولی 2000 180,000 7 روز کاری
83 تراکت A5 کاغذ تحریر ایرانی 14.5-20 یک رو معمولی 5000 255,000 7 روز کاری
84 تراکت A5 کاغذ تحریر ایرانی 14.5-20 دو رو معمولی 5000 315,000 7 روز کاری
85 تراکت A6 کاغذ تحریر ایرانی 10-14.5 یک رو معمولی 1000 50,000 7 روز کاری
86 تراکت A6 کاغذ تحریر ایرانی 10-14.5 دو رو معمولی 1000 75,000 7 روز کاری
87 تراکت A6 کاغذ تحریر ایرانی 10-14.5 یک رو معمولی 2000 70,000 7 روز کاری
88 تراکت A6 کاغذ تحریر ایرانی 10-14.5 دو رو معمولی 2000 95,000 7 روز کاری
89 تراکت A6 کاغذ تحریر ایرانی 10-14.5 یک رو معمولی 5000 130,000 7 روز کاری
90 تراکت A6 کاغذ تحریر ایرانی 10-14.5 دو رو معمولی 5000 162,000 7 روز کاری
ردیف مشخصات راهنما نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 تحریر 80 گرم A4-1000 سایز واقعی 21-29.7 یک رو معمولی 1000 240,000 7 روز کاری
2 تحریر 80 گرم A4-1000 سایز واقعی 21-29.7 دو رو معمولی 1000 365,000 7 روز کاری
3 تحریر 80 گرم A4-1000 سایز واقعی 21-29.7 یک رو فوری 1000 265,000 3 روز کاری
4 تحریر 80 گرم A4-1000 سایز واقعی 21-29.7 دو رو فوری 1000 390,000 3 روز کاری
5 تحریر 80 گرم A4-2000 سایز واقعی 21-29.7 یک رو معمولی 2000 355,000 7 روز کاری
6 تحریر 80 گرم A4-2000 سایز واقعی 21-29.7 دو رو معمولی 2000 495,000 7 روز کاری
7 تحریر 80 گرم A4-2000 سایز واقعی 21-29.7 یک رو فوری 2000 385,000 3 روز کاری
8 تحریر 80 گرم A4-2000 سایز واقعی 21-29.7 دو رو فوری 2000 522,000 3 روز کاری
9 تحریر 80 گرم A4-5000 سایز واقعی 21-29.7 یک رو معمولی 5000 685,000 7 روز کاری
10 تحریر 80 گرم A4-5000 سایز واقعی 21-29.7 دو رو معمولی 5000 850,000 7 روز کاری
11 تحریر 80 گرم A4-5000 سایز واقعی 21-29.7 یک رو فوری 5000 720,000 3 روز کاری
12 تحریر 80 گرم A4-5000 سایز واقعی 21-29.7 دو رو فوری 5000 887,000 3 روز کاری
13 تحریر 80 گرم A5-1000 سایز واقعی 14.8-21 یک رو معمولی 1000 125,000 7 روز کاری
14 تحریر 80 گرم A5-1000 سایز واقعی 14.8-21 دو رو معمولی 1000 185,000 7 روز کاری
15 تحریر 80 گرم A5-1000 سایز واقعی 14.8-21 یک رو فوری 1000 142,000 3 روز کاری
16 تحریر 80 گرم A5-1000 سایز واقعی 14.8-21 دو رو فوری 1000 205,000 3 روز کاری
17 تحریر 80 گرم A5-2000 سایز واقعی 14.8-21 یک رو معمولی 2000 180,000 7 روز کاری
18 تحریر 80 گرم A5-2000 سایز واقعی 14.8-21 دو رو معمولی 2000 250,000 7 روز کاری
19 تحریر 80 گرم A5-2000 سایز واقعی 14.8-21 یک رو فوری 2000 205,000 3 روز کاری
20 تحریر 80 گرم A5-2000 سایز واقعی 14.8-21 دو رو فوری 2000 275,000 3 روز کاری
21 تحریر 80 گرم A5-5000 سایز واقعی 14.8-21 یک رو معمولی 5000 345,000 7 روز کاری
22 تحریر 80 گرم A5-5000 سایز واقعی 14.8-21 دو رو معمولی 5000 428,000 7 روز کاری
23 تحریر 80 گرم A5-5000 سایز واقعی 14.8-21 یک رو فوری 5000 375,000 2 روز کاری
24 تحریر 80 گرم A5-5000 سایز واقعی 14.8-21 دو رو فوری 5000 460,000 2 روز کاری
25 تحریر 80 گرم A6-1000 سایز واقعی 10.5-14.8 یک رو معمولی 1000 65,000 7 روز کاری
26 تحریر 80 گرم A6-1000 سایز واقعی 10.5-14.8 دو رو معمولی 1000 95,000 7 روز کاری
27 تحریر 80 گرم A6-1000 سایز واقعی 10.5-14.8 یک رو فوری 1000 79,000 3 روز کاری
28 تحریر 80 گرم A6-1000 سایز واقعی 10.5-14.8 دو رو فوری 1000 109,000 3 روز کاری
29 تحریر 80 گرم A6-2000 سایز واقعی 10.5-14.8 یک رو معمولی 2000 95,000 7 روز کاری
30 تحریر 80 گرم A6-2000 سایز واقعی 10.5-14.8 دو رو معمولی 2000 130,000 7 روز کاری
31 تحریر 80 گرم A6-2000 سایز واقعی 10.5-14.8 یک رو فوری 2000 112,000 3 روز کاری
32 تحریر 80 گرم A6-2000 سایز واقعی 10.5-14.8 دو رو فوری 2000 149,000 3 روز کاری
33 تحریر 80 گرم A6-5000 سایز واقعی 10.5-14.8 یک رو معمولی 5000 175,000 7 روز کاری
34 تحریر 80 گرم A6-5000 سایز واقعی 10.5-14.8 دو رو معمولی 5000 219,000 7 روز کاری
35 تحریر 80 گرم A6-5000 سایز واقعی 10.5-14.8 یک رو فوری 5000 200,000 2 روز کاری
36 تحریر 80 گرم A6-5000 سایز واقعی 10.5-14.8 دو رو فوری 5000 242,000 2 روز کاری
37 تحریر 100 گرم A4-1000 سایز واقعی 21-29.7 یک رو معمولی 1000 390,000 7 روز کاری
38 تحریر 100 گرم A4-1000 سایز واقعی 21-29.7 دو رو معمولی 1000 574,000 7 روز کاری
39 تحریر 100 گرم A5-1000 سایز واقعی 14.8-21 یک رو معمولی 1000 200,000 7 روز کاری
40 تحریر 100 گرم A5-1000 سایز واقعی 14.8-21 دو رو معمولی 1000 290,000 7 روز کاری
41 کتان 120 گرم A4-1000 سایز واقعی 21-29.7 یک رو معمولی 1000 504,000 7 روز کاری
42 کتان 120 گرم A4-1000 سایز واقعی 21-29.7 دو رو معمولی 1000 685,000 7 روز کاری
43 کتان 120 گرم A5-1000 سایز واقعی 14.8-21 یک رو معمولی 1000 259,000 7 روز کاری
44 کتان 120 گرم A5-1000 سایز واقعی 14.8-21 دو رو معمولی 1000 349,000 7 روز کاری
ردیف مشخصات راهنما نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 پوستر 90×60 گلاسه 135 گرم 1000 عددی 60-90 یک رو فوری 1000 2,515,000 3 روز کاری
2 پوستر 90×60 گلاسه 135 گرم 2000 عددی 60-90 یک رو فوری 2000 4,080,000 3 روز کاری
3 پوستر 45×60 گلاسه 135 گرم 1000عددی 60-45 یک رو فوری 1000 1,355,000 3 روز کاری
4 پوستر 45×60 گلاسه 135 گرم 2000 عددی 60-45 یک رو فوری 2000 2,156,000 3 روز کاری
5 پوستر 70×100 گلاسه 135 گرم 1000عددی 100-70 یک رو فوری 1000 2,930,000 3 روز کاری
6 پوستر 70×100 گلاسه 135 گرم 2000عددی 100-70 یک رو فوری 2000 4,925,000 3 روز کاری
7 پوستر B3 گلاسه 135 گرم 1000 عددی 48-34 یک رو فوری 1000 790,000 2 روز کاری
8 پوستر B3 گلاسه 135 گرم 2000 عددی 48-34 یک رو فوری 2000 1,295,000 4 روز کاری
9 پوستر 90×60 تحریر 80 گرم 1000 عددی 60-90 یک رو فوری 1000 1,860,000 3 روز کاری
10 پوستر 90×60 تحریر 80 گرم 2000 عددی 60-90 یک رو فوری 2000 2,790,000 3 روز کاری
11 پوستر 45×60 تحریر 80 گرم 1000 عددی 60-45 یک رو فوری 1000 1,030,000 3 روز کاری
12 پوستر 45×60 تحریر 80 گرم 2000 عددی 60-45 یک رو فوری 2000 1,515,000 3 روز کاری
13 پوستر 70×100 تحریر 80 گرم 1000 عددی 100-70 یک رو فوری 1000 2,060,000 3 روز کاری
14 پوستر 70×100 تحریر 80 گرم 2000 عددی 100-70 یک رو فوری 2000 3,195,000 3 روز کاری
15 پوستر 70×50 تحریر 80 گرم 1000 عددی 50-70 یک رو فوری 1000 1,130,000 3 روز کاری
16 پوستر 70×50 تحریر 80 گرم 2000 عددی 50-70 یک رو فوری 2000 1,715,000 3 روز کاری
17 پوستر B3 تحریر 80 گرم 1000 عددی 48-34 یک رو فوری 1000 570,000 4 روز کاری
18 پوستر B3 تحریر 80 گرم 2000 عددی 48-34 یک رو فوری 2000 865,000 4 روز کاری
19 پوستر A3 تحریر 80 گرم 2000 عددی 29.7-42 یک رو فوری 2000 760,000 3 روز کاری
20 پوستر A3 تحریر 80 گرم 2000 عددی 29.7-42 دو رو فوری 2000 112,000 3 روز کاری
21 پوستر A3 تحریر 80 گرم 1000 عددی 29.7-42 یک رو فوری 1000 522,000 3 روز کاری
22 پوستر A3 تحریر 80 گرم 1000 عددی 29.7-42 دو رو فوری 1000 835,000 3 روز کاری
23 پوستر A3 گلاسه 135 گرم 1000 عددی 29.7-42 یک رو فوری 1000 682,000 3 روز کاری
24 پوستر A3 گلاسه 135 گرم 1000 عددی 29.7-42 دو رو فوری 1000 995,000 3 روز کاری
25 پوستر A3 گلاسه 135 گرم 2000 عددی 29.7-42 یک رو فوری 2000 1,085,000 3 روز کاری
26 پوستر A3 گلاسه 135 گرم 2000 عددی 29.7-42 دو رو فوری 2000 1,445,000 3 روز کاری
ردیف مشخصات راهنما نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 سلفون مات فوری 4.8-8.5 یک رو فوری 1000 60,000 1 روز کاری
2 سلفون مات فوری 4.8-8.5 دو رو فوری 1000 75,000 1 روز کاری
3 سلفون براق فوری 4.8-8.5 یک رو فوری 1000 60,000 1 روز کاری
4 سلفون براق فوری 4.8-8.5 دو رو فوری 1000 75,000 1 روز کاری
5 لیبل یووی فوری 4.8-8.5 یک رو فوری 1000 72,000 1 روز کاری
6 سلفون براق دورگرد فوری 6-9 دو رو فوری 1000 109,000 1 روز کاری
7 سلفون مات دورگرد فوری 6-9 دو رو فوری 1000 109,000 1 روز کاری
8 لمینت براق دورگرد بزرگ فوری 6-9 دو رو فوری 1000 165,000 1 روز کاری
9 لمینت مات دورگرد بزرگ فوری 6-9 دو رو فوری 1000 269,000 1 روز کاری
10 تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عدد فوری A4 20-29 یک رو فوری 2000 489,000 1 روز کاری
11 تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عدد فوری A4 20-29 دو رو فوری 2000 580,000 1 روز کاری
12 تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عدد فوری A5 14.5-20 یک رو فوری 2000 265,000 1 روز کاری
13 تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عدد فوری A5 14.5-20 دو رو فوری 2000 310,000 1 روز کاری
14 تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عدد فوری A6 10-14.5 یک رو فوری 2000 149,000 1 روز کاری
15 تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عدد فوری A6 10-14.5 دو رو فوری 2000 170,000 1 روز کاری
16 تراکت تحریر 80 گرم فوری 2000 عدد A4 20-29 یک رو فوری 2000 350,000 1 روز کاری
17 تراکت تحریر 80 گرم فوری 2000 عدد A4 20-29 دو رو فوری 2000 445,000 1 روز کاری
18 تراکت تحریر 80 گرم فوری 2000 عدد A5 14.5-20 یک رو فوری 2000 195,000 1 روز کاری
19 تراکت تحریر 80 گرم فوری 2000 عدد A5 14.5-20 دو رو فوری 2000 245,000 1 روز کاری
20 تراکت تحریر 80 گرم فوری 2000 عدد A6 10-14.5 یک رو فوری 2000 112,000 1 روز کاری
21 تراکت تحریر 80 گرم فوری 2000 عدد A6 10-14.5 دو رو فوری 2000 135,000 1 روز کاری
22 سربرگ تحریر 80 گرم فوری 2000 عدد A4 21-29.7 یک رو فوری 2000 410,000 1 روز کاری
23 سربرگ تحریر 80 گرم فوری 2000 عدد A4 21-29.7 دو رو فوری 2000 549,000 1 روز کاری
24 سربرگ تحریر 80 گرم فوری 2000 عدد A5 14.8-21 یک رو فوری 2000 225,000 1 روز کاری
25 سربرگ تحریر 80 گرم فوری 2000 عدد A5 14.8-21 دو رو فوری 2000 295,000 1 روز کاری
ردیف مشخصات راهنما نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 سلفون براق دورگرد 9-6 دو رو معمولی 500 65,000 7 روز کاری
2 سلفون براق دورگرد 9-6 دو رو فوری 500 75,000 3 روز کاری
3 سلفون مات دورگرد 9-6 دو رو معمولی 500 65,000 7 روز کاری
4 سلفون مات دورگرد 9-6 دو رو فوری 500 75,000 3 روز کاری
5 لمینت براق 9-6 دو رو معمولی 500 95,000 7 روز کاری
6 لمینت براق 9-6 دو رو فوری 500 105,000 3 روز کاری
7 لمینت مات 9-6 دو رو معمولی 500 1,485,000 7 روز کاری
8 لمینت مات 9-6 دو رو فوری 500 168,000 3 روز کاری
ردیف مشخصات راهنما نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 تراکت A4 تحریر 80 گرم سیاه و سفید 21-29.7 یک رو فوری 500 65,000 1 روز کاری
2 تراکت A4 تحریر 80 گرم سیاه و سفید 21-29.7 دو رو فوری 500 85,000 1 روز کاری
3 تراکتA5 تحریر 80 گرم سیاه و سفید 14.8-21 یک رو فوری 1000 65,000 1 روز کاری
4 تراکتA5 تحریر 80 گرم سیاه و سفید 14.8-21 دو رو فوری 1000 85,000 1 روز کاری
5 تراکت A6 تحریر 80 گرم سیاه و سفید 10.5-14.8 یک رو فوری 2000 67,000 1 روز کاری
6 تراکت A6 تحریر 80 گرم سیاه و سفید 10.5-14.8 دو رو فوری 2000 87,000 1 روز کاری
7 تراکت A4 کاغذ 70 گرم ایرانی سیاه و سفید 21-29.7 یک رو فوری 500 650,000,000 1 روز کاری
8 تراکت A5 کاغذ 70 گرم ایرانی سیاه و سفید 14.8-21 یک رو فوری 1000 65,000 1 روز کاری
9 تراکت A6 کاغذ 70 گرم ایرانی سیاه و سفید 10.5-14.8 یک رو فوری 2000 67,000 1 روز کاری
ردیف مشخصات راهنما نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم 67-48.5 یک رو معمولی 1000 2,305,000 7 روز کاری
2 پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم 67-47.5 یک رو معمولی 1000 2,305,000 7 روز کاری
3 پاکت A3 کیفی تحریر 120 گرم 67-47.5 یک رو معمولی 1000 2,135,000 7 روز کاری
4 پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم 67-48.5 یک رو معمولی 1000 2,135,000 7 روز کاری
5 پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم 48-34.5 یک رو معمولی 1000 840,000 7 روز کاری
6 پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم 48-34.5 یک رو معمولی 2000 1,390,000 7 روز کاری
7 پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم 48-34.5 یک رو معمولی 5000 3,020,000 7 روز کاری
8 پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم 48-34.5 یک رو معمولی 1000 835,000 7 روز کاری
9 پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم 48-34.5 یک رو معمولی 2000 1,385,000 7 روز کاری
10 پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم 48-34.5 یک رو معمولی 5000 3,020,000 7 روز کاری
11 پاکت A5 گلاسه 135 گرم 34.5-24.5 یک رو معمولی 1000 439,000 7 روز کاری
12 پاکت A5 گلاسه 135 گرم 34.5-24.5 یک رو معمولی 2000 730,000 7 روز کاری
13 پاکت A5 گلاسه 135 گرم 34.5-24.5 یک رو معمولی 5000 1,589,000 7 روز کاری
14 پاکت نامه گلاسه 135 گرم 26-23 یک رو معمولی 1000 379,000 7 روز کاری
15 پاکت نامه گلاسه 135 گرم 26-23 یک رو معمولی 2000 645,000 7 روز کاری
16 پاکت نامه گلاسه 135 گرم 26-23 یک رو معمولی 5000 1,430,000 7 روز کاری
17 پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم 48-34.5 یک رو معمولی 1000 655,000 7 روز کاری
18 پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم 48-34.5 یک رو معمولی 2000 1,020,000 7 روز کاری
19 پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم 48-34.5 یک رو معمولی 5000 2,100,000 7 روز کاری
20 پاکت A5 تحریر 80 گرم 34.5-24.5 یک رو معمولی 1000 345,000 7 روز کاری
21 پاکت A5 تحریر 80 گرم 34.5-24.5 یک رو معمولی 2000 545,000 7 روز کاری
22 پاکت A5 تحریر 80 گرم 34.5-24.5 یک رو معمولی 5000 1,130,000 7 روز کاری
23 پاکت نامه تحریر 80 گرم 26-23 یک رو معمولی 1000 289,000 7 روز کاری
24 پاکت نامه تحریر 80 گرم 26-23 یک رو معمولی 2000 461,000 7 روز کاری
25 پاکت نامه تحریر 80 گرم 26-23 یک رو معمولی 5000 975,000 7 روز کاری
26 پاکت A4 کیسه ای کتان 120 گرم 48-34.5 یک رو معمولی 1000 1,240,000 7 روز کاری
27 پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم 48-34.5 یک رو معمولی 1000 1,240,000 7 روز کاری
28 پاکت A5 کتان 120 گرم 34.5-24.5 یک رو معمولی 1000 640,000 7 روز کاری
29 پاکت نامه کتان 120 گرم 26-23 یک رو معمولی 1000 545,000 7 روز کاری
30 پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم 48-34.5 یک رو معمولی 1000 895,000 7 روز کاری
31 پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم 48-34.5 یک رو معمولی 1000 895,000 7 روز کاری
32 پاکت A5 تحریر 100 گرم 34.5-24.5 یک رو معمولی 1000 469,000 7 روز کاری
33 پاکت نامه تحریر 100 گرم 26-23 یک رو معمولی 1000 395,000 7 روز کاری
ردیف مشخصات راهنما نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 فاکتور کاربن لس A4 تک رنگ مشکی دوبرگی 1000 شماره ||| 20 بسته 21-29.7 یک رو معمولی 20 460,000 7 روز کاری
2 فاکتور کاربن لس A4 تک رنگ مشکی دوبرگی 2000 شماره ||| 40 بسته 21-29.7 یک رو معمولی 40 835,000 7 روز کاری
3 فاکتور کاربن لس A5 تک رنگ مشکی دوبرگی 1000 شماره ||| 20 بسته 21-14.8 یک رو معمولی 20 265,000 7 روز کاری
4 فاکتور کاربن لس A5 تک رنگ مشکی دوبرگی 2000 شماره ||| 40 بسته 21-14.8 یک رو معمولی 40 460,000 7 روز کاری
5 فاکتور کاربن لس B5 تک رنگ مشکی دوبرگی 1000 شماره ||| 20 بسته 25-17.6 یک رو معمولی 20 310,000 7 روز کاری
6 فاکتور کاربن لس B5 تک رنگ مشکی دوبرگی 2000 شماره ||| 40 بسته 25-17.6 یک رو معمولی 40 540,000 7 روز کاری
7 فاکتور تحریر ایرانی A4 تک رنگ مشکی دوبرگی 1000 شماره ||| 20 بسته 21-29.7 یک رو معمولی 20 330,000 7 روز کاری
8 فاکتور تحریر ایرانی A4 تک رنگ مشکی دوبرگی 2000 شماره ||| 40 بسته 21-29.7 یک رو معمولی 40 570,000 7 روز کاری
9 فاکتور تحریر ایرانی A5 تک رنگ مشکی دوبرگی 1000 شماره ||| 20 بسته 21-14.8 یک رو معمولی 20 185,000 7 روز کاری
10 فاکتور تحریر ایرانی A5 تک رنگ مشکی دوبرگی 2000 شماره ||| 40 بسته 21-14.8 یک رو معمولی 40 315,000 7 روز کاری
11 فاکتور تحریر ایرانی B5 تک رنگ مشکی دوبرگی 1000 شماره ||| 20 بسته 25-17.6 یک رو معمولی 20 245,000 7 روز کاری
12 فاکتور تحریر ایرانی B5 تک رنگ مشکی دوبرگی 2000 شماره ||| 40 بسته 25-17.6 یک رو معمولی 40 415,000 7 روز کاری
13 دسته قبض تحریر ایرانی 1/3 - A4 تک برگی||| 3000شماره 21-9.9 یک رو معمولی 30 270,000 7 روز کاری
14 دسته قبض تحریر ایرانی 1/3 - A4 تک برگی||| 6000شماره 21-9.9 یک رو معمولی 60 425,000 7 روز کاری
15 دسته قبض تحریر ایرانی 1/3 - A4 تک برگی||| 9000شماره 21-9.9 یک رو معمولی 90 580,000 7 روز کاری