نمایش لیست قیمت محصولات

ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 سلفون براق 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 210,000 7 روز کاری ثبت سفارش
2 سلفون براق 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 280,000 7 روز کاری ثبت سفارش
3 سلفون براق 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 240,000 3 روز کاری ثبت سفارش
4 سلفون براق 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 295,000 3 روز کاری ثبت سفارش
5 سلفون مات 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 210,000 7 روز کاری ثبت سفارش
6 سلفون مات 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 280,000 7 روز کاری ثبت سفارش
7 سلفون مات 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 240,000 3 روز کاری ثبت سفارش
8 سلفون مات 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 295,000 3 روز کاری ثبت سفارش
9 گلاسه یووی 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 195,000 7 روز کاری ثبت سفارش
10 گلاسه یووی 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 250,000 7 روز کاری ثبت سفارش
11 گلاسه یووی 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 225,000 3 روز کاری ثبت سفارش
12 گلاسه یووی 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 280,000 3 روز کاری ثبت سفارش
13 سلفون براق دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 380,000 7 روز کاری ثبت سفارش
14 سلفون براق دورگرد 9-6 دو رو فوری 1000 405,000 3 روز کاری ثبت سفارش
15 سلفون مات دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 380,000 7 روز کاری ثبت سفارش
16 سلفون مات دورگرد 9-6 دو رو فوری 1000 405,000 3 روز کاری ثبت سفارش
17 کتان آلمان 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 320,000 7 روز کاری ثبت سفارش
18 کتان آلمان 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 330,000 7 روز کاری ثبت سفارش
19 کتان آلمان 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 350,000 3 روز کاری ثبت سفارش
20 کتان آلمان 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 365,000 3 روز کاری ثبت سفارش
21 کتان امباس 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 229,000 7 روز کاری ثبت سفارش
22 کتان امباس 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 265,000 7 روز کاری ثبت سفارش
23 کتان امباس 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 259,000 3 روز کاری ثبت سفارش
24 کتان امباس 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 295,000 3 روز کاری ثبت سفارش
25 سوسماری 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 259,000 10 روز کاری ثبت سفارش
26 سوسماری 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 270,000 10 روز کاری ثبت سفارش
27 طرح چرم 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 265,000 15 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 لمینت براق بزرگ دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 600,000 7 روز کاری ثبت سفارش
2 لمینت براق ویزیتی دورگرد 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 485,000 10 روز کاری ثبت سفارش
3 لمینت براق مربع دورگرد 5.5-5.5 دو رو معمولی 1000 399,000 10 روز کاری ثبت سفارش
4 لمینت براق طرح موج 9-6 دو رو معمولی 1000 600,000 11 روز کاری ثبت سفارش
5 لمینت برجسته بزرگ دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 629,000 7 روز کاری ثبت سفارش
6 لمینت برجسته بزرگ دورگرد 9-6 دو رو فوری 1000 670,000 4 روز کاری ثبت سفارش
7 لمینت برجسته ویزیتی دورگرد 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 510,000 7 روز کاری ثبت سفارش
8 لمینت برجسته ویزیتی دورگرد 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 545,000 3 روز کاری ثبت سفارش
9 لمینت برجسته مربع دورگرد 5.9-5.6 دو رو معمولی 1000 475,000 7 روز کاری ثبت سفارش
10 لمینت برجسته مربع دورگرد 5.9-5.6 دو رو فوری 1000 515,000 4 روز کاری ثبت سفارش
11 لمینت برجسته طلاکوب 9-6 دو رو معمولی 1000 1,015,000 10 روز کاری ثبت سفارش
12 لمینت برجسته مخملی مربع 5.9-5.6 دو رو معمولی 1000 645,000 10 روز کاری ثبت سفارش
13 لمینت برجسته طلاکوب مربع 5.9-5.6 دو رو معمولی 1000 765,000 10 روز کاری ثبت سفارش
14 لمینت براق طلاکوب 9-6 دو رو معمولی 1000 955,000 10 روز کاری ثبت سفارش
15 سلفون مات دورو موضعی 9-6 دو رو معمولی 1000 480,000 8 روز کاری ثبت سفارش
16 سلفون مات دورو طلاکوب 9-6 دو رو معمولی 1000 805,000 8 روز کاری ثبت سفارش
17 سلفون مات مخملی موضعی 9-6 دو رو معمولی 1000 715,000 8 روز کاری ثبت سفارش
18 سلفون مات مخملی طلاکوب 9-6 دو رو معمولی 1000 1,040,000 8 روز کاری ثبت سفارش
19 سلفون مات مخملی دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 615,000 7 روز کاری ثبت سفارش
20 طرح چرم دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 345,000 15 روز کاری ثبت سفارش
21 پروانه ای 9-6 دو رو معمولی 1000 465,000 10 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 پی وی سی 300 میکرون 9-6 دو رو معمولی 500 840,000 10 روز کاری ثبت سفارش
2 پی وی سی 500 میکرون 9-6 دو رو معمولی 500 1,500,000 7 روز کاری ثبت سفارش
3 پی وی سی برفکی نیمه شفاف 9-6 دو رو معمولی 500 899,000 7 روز کاری ثبت سفارش
4 پی وی سی 760 میکرون 250 تایی 9-6 دو رو معمولی 250 1,280,000 7 روز کاری ثبت سفارش
5 پی وی سی 760 میکرون 500 تایی 9-6 دو رو معمولی 500 1,950,000 7 روز کاری ثبت سفارش
6 پی وی سی 760 میکرون 1000 تایی 9-6 دو رو معمولی 1000 3,320,000 7 روز کاری ثبت سفارش
7 پی وی سی 500 میکرون 1000 تایی 9-6 دو رو معمولی 1000 1,420,000 7 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 لیبل یووی 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 280,000 5 روز کاری ثبت سفارش
2 لیبل یووی 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 300,000 3 روز کاری ثبت سفارش
3 لیبل سلفون براق 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 285,000 7 روز کاری ثبت سفارش
4 لیبل سلفون براق 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 310,000 3 روز کاری ثبت سفارش
5 لیبل سلفون مات طلاکوب 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 450,000 15 روز کاری ثبت سفارش
6 لیبل سلفون مات 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 285,000 7 روز کاری ثبت سفارش
7 لیبل متالایز 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 1,250,000 25 روز کاری ثبت سفارش
8 لیبل شیشه ای 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 1,255,000 7 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (1000) 20-29 یک رو معمولی 1000 1,185,000 7 روز کاری ثبت سفارش
2 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (1000) 20-29 دو رو معمولی 1000 1,630,000 7 روز کاری ثبت سفارش
3 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (1000) 20-29 یک رو فوری 1000 1,295,000 3 روز کاری ثبت سفارش
4 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (1000) 20-29 دو رو فوری 1000 1,735,000 3 روز کاری ثبت سفارش
5 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (1000) 14.5-20 یک رو معمولی 1000 615,000 7 روز کاری ثبت سفارش
6 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (1000) 14.5-20 دو رو معمولی 1000 825,000 7 روز کاری ثبت سفارش
7 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (1000) 14.5-20 یک رو فوری 1000 700,000 3 روز کاری ثبت سفارش
8 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (1000) 14.5-20 دو رو فوری 1000 910,000 3 روز کاری ثبت سفارش
9 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (1000) 10-14.5 یک رو معمولی 1000 310,000 7 روز کاری ثبت سفارش
10 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (1000) 10-14.5 دو رو معمولی 1000 420,000 7 روز کاری ثبت سفارش
11 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (1000) 10-14.5 یک رو فوری 1000 385,000 3 روز کاری ثبت سفارش
12 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (1000) 10-14.5 دو رو فوری 1000 495,000 3 روز کاری ثبت سفارش
13 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (2000) 20-29 یک رو معمولی 2000 1,970,000 7 روز کاری ثبت سفارش
14 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (2000) 20-29 دو رو معمولی 2000 2,475,000 7 روز کاری ثبت سفارش
15 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (2000) 20-29 یک رو فوری 2000 2,100,000 3 روز کاری ثبت سفارش
16 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (2000) 20-29 دو رو فوری 2000 2,590,000 3 روز کاری ثبت سفارش
17 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (2000) 14.5-20 یک رو معمولی 2000 990,000 7 روز کاری ثبت سفارش
18 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (2000) 14.5-20 دو رو معمولی 2000 1,250,000 7 روز کاری ثبت سفارش
19 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (2000) 14.5-20 یک رو فوری 2000 1,100,000 3 روز کاری ثبت سفارش
20 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (2000) 14.5-20 دو رو فوری 2000 1,350,000 3 روز کاری ثبت سفارش
21 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (2000) 10-14.5 یک رو معمولی 2000 500,000 7 روز کاری ثبت سفارش
22 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (2000) 10-14.5 دو رو معمولی 2000 625,000 7 روز کاری ثبت سفارش
23 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (2000) 10-14.5 یک رو فوری 2000 595,000 3 روز کاری ثبت سفارش
24 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (2000) 10-14.5 دو رو فوری 2000 720,000 3 روز کاری ثبت سفارش
25 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (5000) 20-29 یک رو معمولی 5000 4,100,000 7 روز کاری ثبت سفارش
26 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (5000) 20-29 دو رو معمولی 5000 4,750,000 7 روز کاری ثبت سفارش
27 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (5000) 20-29 یک رو فوری 5000 4,230,000 3 روز کاری ثبت سفارش
28 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (5000) 20-29 دو رو فوری 5000 4,870,000 3 روز کاری ثبت سفارش
29 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (5000) 14.5-20 یک رو معمولی 5000 2,100,000 7 روز کاری ثبت سفارش
30 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (5000) 14.5-20 دو رو معمولی 5000 2,390,000 7 روز کاری ثبت سفارش
31 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (5000) 14.5-20 یک رو فوری 5000 2,195,000 3 روز کاری ثبت سفارش
32 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (5000) 14.5-20 دو رو فوری 5000 2,500,000 3 روز کاری ثبت سفارش
33 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (5000) 10-14.5 یک رو معمولی 5000 1,050,000 7 روز کاری ثبت سفارش
34 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (5000) 10-14.5 دو رو معمولی 5000 1,200,000 7 روز کاری ثبت سفارش
35 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (5000) 10-14.5 یک رو فوری 5000 1,150,000 3 روز کاری ثبت سفارش
36 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (5000) 10-14.5 دو رو فوری 5000 1,310,000 3 روز کاری ثبت سفارش
37 تراکت A4تحریر80 گرم خارجی (1000) 20-29 یک رو معمولی 1000 880,000 7 روز کاری ثبت سفارش
38 تراکت A4تحریر80 گرم خارجی (1000) 20-29 دو رو معمولی 1000 1,260,000 7 روز کاری ثبت سفارش
39 تراکت A4تحریر80 گرم خارجی (1000) 20-29 یک رو فوری 1000 950,000 3 روز کاری ثبت سفارش
40 تراکت A4تحریر80 گرم خارجی (1000) 20-29 دو رو فوری 1000 1,360,000 3 روز کاری ثبت سفارش
41 تراکتA5تحریر 80 گرم خارجی (1000) 14.5-20 یک رو معمولی 1000 450,000 7 روز کاری ثبت سفارش
42 تراکتA5تحریر 80 گرم خارجی (1000) 14.5-20 دو رو معمولی 1000 670,000 7 روز کاری ثبت سفارش
43 تراکتA5تحریر 80 گرم خارجی (1000) 14.5-20 یک رو فوری 1000 545,000 3 روز کاری ثبت سفارش
44 تراکتA5تحریر 80 گرم خارجی (1000) 14.5-20 دو رو فوری 1000 765,000 3 روز کاری ثبت سفارش
45 تراکتA6تحریر 80 گرم خارجی (1000) 10-14.5 یک رو معمولی 1000 245,000 7 روز کاری ثبت سفارش
46 تراکتA6تحریر 80 گرم خارجی (1000) 10-14.5 دو رو معمولی 1000 355,000 7 روز کاری ثبت سفارش
47 تراکتA6تحریر 80 گرم خارجی (1000) 10-14.5 یک رو فوری 1000 325,000 3 روز کاری ثبت سفارش
48 تراکتA6تحریر 80 گرم خارجی (1000) 10-14.5 دو رو فوری 1000 430,000 3 روز کاری ثبت سفارش
49 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (2000) 20-29 یک رو معمولی 2000 1,295,000 7 روز کاری ثبت سفارش
50 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (2000) 20-29 دو رو معمولی 2000 1,780,000 7 روز کاری ثبت سفارش
51 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (2000) 20-29 یک رو فوری 2000 1,410,000 3 روز کاری ثبت سفارش
52 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (2000) 20-29 دو رو فوری 2000 1,885,000 3 روز کاری ثبت سفارش
53 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (2000) 14.5-20 یک رو معمولی 2000 685,000 7 روز کاری ثبت سفارش
54 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (2000) 14.5-20 دو رو معمولی 2000 935,000 7 روز کاری ثبت سفارش
55 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (2000) 14.5-20 یک رو فوری 2000 800,000 3 روز کاری ثبت سفارش
56 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (2000) 14.5-20 دو رو فوری 2000 1,025,000 3 روز کاری ثبت سفارش
57 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (2000) 10-14.5 یک رو معمولی 2000 355,000 7 روز کاری ثبت سفارش
58 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (2000) 10-14.5 دو رو معمولی 2000 480,000 7 روز کاری ثبت سفارش
59 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (2000) 10-14.5 یک رو فوری 2000 450,000 3 روز کاری ثبت سفارش
60 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (2000) 10-14.5 دو رو فوری 2000 580,000 3 روز کاری ثبت سفارش
61 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (5000) 20-29 یک رو معمولی 5000 2,555,000 7 روز کاری ثبت سفارش
62 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (5000) 20-29 دو رو معمولی 5000 3,200,000 7 روز کاری ثبت سفارش
63 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (5000) 20-29 یک رو فوری 5000 2,700,000 3 روز کاری ثبت سفارش
64 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (5000) 20-29 دو رو فوری 5000 3,350,000 3 روز کاری ثبت سفارش
65 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (5000) 14.5-20 یک رو معمولی 5000 1,300,000 7 روز کاری ثبت سفارش
66 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (5000) 14.5-20 دو رو معمولی 5000 1,610,000 7 روز کاری ثبت سفارش
67 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (5000) 14.5-20 یک رو فوری 5000 1,415,000 3 روز کاری ثبت سفارش
68 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (5000) 14.5-20 دو رو فوری 5000 1,730,000 3 روز کاری ثبت سفارش
69 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (5000) 10-14.5 یک رو معمولی 5000 685,000 7 روز کاری ثبت سفارش
70 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (5000) 10-14.5 دو رو معمولی 5000 855,000 7 روز کاری ثبت سفارش
71 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (5000) 10-14.5 یک رو فوری 5000 799,000 3 روز کاری ثبت سفارش
72 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (5000) 10-14.5 دو رو فوری 5000 975,000 3 روز کاری ثبت سفارش
73 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 2000 20-29 یک رو معمولی 2000 2,620,000 7 روز کاری ثبت سفارش
74 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 2000 20-29 دو رو معمولی 2000 3,200,000 7 روز کاری ثبت سفارش
75 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 2000 20-29 یک رو فوری 2000 2,750,000 3 روز کاری ثبت سفارش
76 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 2000 20-29 دو رو فوری 2000 3,325,000 3 روز کاری ثبت سفارش
77 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 2000 14.5-20 یک رو معمولی 2000 1,330,000 7 روز کاری ثبت سفارش
78 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 2000 14.5-20 دو رو معمولی 2000 1,610,000 7 روز کاری ثبت سفارش
79 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 2000 14.5-20 یک رو فوری 2000 1,430,000 3 روز کاری ثبت سفارش
80 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 2000 14.5-20 دو رو فوری 2000 1,730,000 3 روز کاری ثبت سفارش
81 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 2000 10-14.5 یک رو معمولی 2000 695,000 7 روز کاری ثبت سفارش
82 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 2000 10-14.5 دو رو معمولی 2000 850,000 7 روز کاری ثبت سفارش
83 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 2000 10-14.5 یک رو فوری 2000 795,000 3 روز کاری ثبت سفارش
84 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 2000 10-14.5 دو رو فوری 2000 950,000 3 روز کاری ثبت سفارش
85 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 4000 20-29 یک رو معمولی 4000 4,850,000 7 روز کاری ثبت سفارش
86 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 4000 20-29 دو رو معمولی 4000 5,580,000 7 روز کاری ثبت سفارش
87 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 4000 20-29 یک رو فوری 4000 4,950,000 3 روز کاری ثبت سفارش
88 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 4000 20-29 دو رو فوری 4000 5,710,000 3 روز کاری ثبت سفارش
89 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 4000 14.5-20 یک رو معمولی 4000 2,420,000 7 روز کاری ثبت سفارش
90 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 4000 14.5-20 دو رو معمولی 4000 2,800,000 7 روز کاری ثبت سفارش
91 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 4000 14.5-20 یک رو فوری 4000 2,550,000 3 روز کاری ثبت سفارش
92 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 4000 14.5-20 دو رو فوری 4000 2,940,000 3 روز کاری ثبت سفارش
93 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 4000 10-14.5 یک رو معمولی 4000 1,225,000 7 روز کاری ثبت سفارش
94 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 4000 10-14.5 دو رو معمولی 4000 1,410,000 7 روز کاری ثبت سفارش
95 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 4000 10-14.5 یک رو فوری 4000 1,350,000 3 روز کاری ثبت سفارش
96 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 4000 10-14.5 دو رو فوری 4000 1,530,000 3 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 1000 21-29.7 یک رو معمولی 1000 1,195,000 7 روز کاری ثبت سفارش
2 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 1000 21-29.7 دو رو معمولی 1000 1,790,000 7 روز کاری ثبت سفارش
3 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 1000 21-29.7 یک رو فوری 1000 1,270,000 3 روز کاری ثبت سفارش
4 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 1000 21-29.7 دو رو فوری 1000 1,895,000 3 روز کاری ثبت سفارش
5 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 1000 14.8-21 یک رو معمولی 1000 625,000 7 روز کاری ثبت سفارش
6 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 1000 14.8-21 دو رو معمولی 1000 945,000 7 روز کاری ثبت سفارش
7 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 1000 14.8-21 یک رو فوری 1000 715,000 3 روز کاری ثبت سفارش
8 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 1000 14.8-21 دو رو فوری 1000 1,040,000 3 روز کاری ثبت سفارش
9 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 1000 10.5-14.8 یک رو معمولی 1000 330,000 7 روز کاری ثبت سفارش
10 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 1000 10.5-14.8 دو رو معمولی 1000 495,000 7 روز کاری ثبت سفارش
11 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 1000 10.5-14.8 یک رو فوری 1000 405,000 3 روز کاری ثبت سفارش
12 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 1000 10.5-14.8 دو رو فوری 1000 575,000 3 روز کاری ثبت سفارش
13 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 2000 21-29.7 یک رو معمولی 2000 1,760,000 7 روز کاری ثبت سفارش
14 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 2000 21-29.7 دو رو معمولی 2000 2,480,000 7 روز کاری ثبت سفارش
15 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 2000 21-29.7 یک رو فوری 2000 1,870,000 3 روز کاری ثبت سفارش
16 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 2000 21-29.7 دو رو فوری 2000 2,590,000 3 روز کاری ثبت سفارش
17 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 2000 14.8-21 یک رو معمولی 2000 920,000 7 روز کاری ثبت سفارش
18 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 2000 14.8-21 دو رو معمولی 2000 1,250,000 7 روز کاری ثبت سفارش
19 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 2000 14.8-21 یک رو فوری 2000 1,030,000 3 روز کاری ثبت سفارش
20 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 2000 14.8-21 دو رو فوری 2000 1,355,000 3 روز کاری ثبت سفارش
21 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 2000 10.5-14.8 یک رو معمولی 2000 475,000 7 روز کاری ثبت سفارش
22 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 2000 10.5-14.8 دو رو معمولی 2000 670,000 7 روز کاری ثبت سفارش
23 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 2000 10.5-14.8 یک رو فوری 2000 575,000 3 روز کاری ثبت سفارش
24 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 2000 10.5-14.8 دو رو فوری 2000 760,000 3 روز کاری ثبت سفارش
25 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 5000 21-29.7 یک رو معمولی 5000 3,390,000 7 روز کاری ثبت سفارش
26 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 5000 21-29.7 دو رو معمولی 5000 4,380,000 7 روز کاری ثبت سفارش
27 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 5000 21-29.7 یک رو فوری 5000 3,520,000 3 روز کاری ثبت سفارش
28 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 5000 21-29.7 دو رو فوری 5000 4,500,000 3 روز کاری ثبت سفارش
29 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 5000 14.8-21 یک رو معمولی 5000 1,710,000 7 روز کاری ثبت سفارش
30 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 5000 14.8-21 دو رو معمولی 5000 2,195,000 7 روز کاری ثبت سفارش
31 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 5000 14.8-21 یک رو فوری 5000 1,850,000 3 روز کاری ثبت سفارش
32 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 5000 14.8-21 دو رو فوری 5000 2,325,000 3 روز کاری ثبت سفارش
33 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 5000 10.5-14.8 یک رو معمولی 5000 910,000 7 روز کاری ثبت سفارش
34 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 5000 10.5-14.8 دو رو معمولی 5000 1,150,000 7 روز کاری ثبت سفارش
35 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 5000 10.5-14.8 یک رو فوری 5000 1,030,000 3 روز کاری ثبت سفارش
36 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 5000 10.5-14.8 دو رو فوری 5000 1,230,000 3 روز کاری ثبت سفارش
37 سربرگA4تحریر100(سایز واقعی) 1000 21-29.7 یک رو معمولی 1000 1,360,000 7 روز کاری ثبت سفارش
38 سربرگA4تحریر100(سایز واقعی) 1000 21-29.7 دو رو معمولی 1000 2,250,000 7 روز کاری ثبت سفارش
39 سربرگA5تحریر100(سایز واقعی) 1000 14.8-21 یک رو معمولی 1000 730,000 7 روز کاری ثبت سفارش
40 سربرگA5تحریر100(سایز واقعی) 1000 14.8-21 دو رو معمولی 1000 1,180,000 7 روز کاری ثبت سفارش
41 سربرگA4کتان120(سایز واقعی) 1000 21-29.7 یک رو معمولی 1000 1,570,000 7 روز کاری ثبت سفارش
42 سربرگA4کتان120(سایز واقعی) 1000 21-29.7 دو رو معمولی 1000 2,465,000 7 روز کاری ثبت سفارش
43 سربرگA5کتان120(سایز واقعی) 1000 14.8-21 یک رو معمولی 1000 8,350,000 7 روز کاری ثبت سفارش
44 سربرگA5کتان120(سایز واقعی) 1000 14.8-21 دو رو معمولی 1000 1,250,000 7 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 پاکت نامه تحریر 80 گرم 1000 26-23 یک رو معمولی 1000 1,350,000 7 روز کاری ثبت سفارش
2 پاکت نامه تحریر 80 گرم 1000 26-23 یک رو فوری 1000 1,450,000 3 روز کاری ثبت سفارش
3 پاکت نامه تحریر 80 گرم 2000 26-23 یک رو معمولی 2000 2,180,000 7 روز کاری ثبت سفارش
4 پاکت نامه تحریر 80 گرم 5000 26-23 یک رو معمولی 5000 4,270,000 7 روز کاری ثبت سفارش
5 پاکت A4 تحریر 80 گرم کیسه ای 1000 48-34.5 یک رو معمولی 1000 2,800,000 7 روز کاری ثبت سفارش
6 پاکت A4 تحریر 80 گرم کیسه ای 1000 48-34.5 یک رو فوری 1000 3,050,000 3 روز کاری ثبت سفارش
7 پاکت A4 تحریر 80 گرم کیسه ای 2000 48-34.5 یک رو معمولی 2000 4,615,000 7 روز کاری ثبت سفارش
8 پاکت A4 تحریر 80 گرم کیسه ای 5000 48-34.5 یک رو معمولی 5000 9,000,000 7 روز کاری ثبت سفارش
9 پاکت A5 تحریر 80 گرم 1000 34.5-24.5 یک رو معمولی 1000 1,500,000 7 روز کاری ثبت سفارش
10 پاکت A5 تحریر 80 گرم 1000 34.5-24.5 یک رو فوری 1000 1,650,000 3 روز کاری ثبت سفارش
11 پاکت A5 تحریر 80 گرم 2000 34.5-24.5 یک رو معمولی 2000 2,400,000 7 روز کاری ثبت سفارش
12 پاکت A5 تحریر 80 گرم 5000 34.5-24.5 یک رو معمولی 5000 4,900,000 7 روز کاری ثبت سفارش
13 پاکت نامه گلاسه 135 گرم 1000 26-23 یک رو معمولی 1000 1,770,000 7 روز کاری ثبت سفارش
14 پاکت نامه گلاسه 135 گرم 1000 26-23 یک رو فوری 1000 1,950,000 3 روز کاری ثبت سفارش
15 پاکت نامه گلاسه 135 گرم 2000 26-23 یک رو معمولی 2000 3,000,000 7 روز کاری ثبت سفارش
16 پاکت نامه گلاسه 135 گرم 5000 26-23 یک رو معمولی 5000 6,650,000 7 روز کاری ثبت سفارش
17 پاکت A4 گلاسه 135 گرم 1000 48-34.5 یک رو معمولی 1000 3,830,000 7 روز کاری ثبت سفارش
18 پاکت A4 گلاسه 135 گرم 1000 48-34.5 یک رو فوری 1000 4,000,000 3 روز کاری ثبت سفارش
19 پاکت A4 گلاسه 135 گرم 2000 48-34.5 یک رو معمولی 2000 6,400,000 7 روز کاری ثبت سفارش
20 پاکت A4 گلاسه 135 گرم 5000 48-34.5 یک رو معمولی 5000 13,950,000 7 روز کاری ثبت سفارش
21 پاکت A5 گلاسه 135 گرم 1000 34.5-24.5 یک رو معمولی 1000 1,990,000 7 روز کاری ثبت سفارش
22 پاکت A5 گلاسه 135 گرم 1000 34.5-24.5 یک رو فوری 1000 2,150,000 3 روز کاری ثبت سفارش
23 پاکت A5 گلاسه 135 گرم 2000 34.5-24.5 یک رو معمولی 2000 3,350,000 7 روز کاری ثبت سفارش
24 پاکت A5 گلاسه 135 گرم 5000 34.5-24.5 یک رو معمولی 5000 7,350,000 7 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 سلفون مات فوری 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 250,000 1 روز کاری ثبت سفارش
2 سلفون مات فوری 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 285,000 1 روز کاری ثبت سفارش
3 سلفون براق فوری 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 250,000 1 روز کاری ثبت سفارش
4 سلفون براق فوری 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 285,000 1 روز کاری ثبت سفارش
5 لیبل یووی فوری 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 250,000 1 روز کاری ثبت سفارش
6 سلفون براق دورگرد فوری 9-6 دو رو فوری 1000 370,000 1 روز کاری ثبت سفارش
7 سلفون مات دورگرد فوری 9-6 دو رو فوری 1000 370,000 1 روز کاری ثبت سفارش
8 تراکت A4 گلاسه 135 گرم فوری 20-29 یک رو فوری 2000 1,720,000 1 روز کاری ثبت سفارش
9 تراکت A4 گلاسه 135 گرم فوری 20-29 دو رو فوری 2000 2,100,000 1 روز کاری ثبت سفارش
10 تراکت A5 گلاسه 135 گرم فوری 14.5-20 یک رو فوری 2000 920,000 1 روز کاری ثبت سفارش
11 تراکت A5 گلاسه 135 گرم فوری 14.5-20 دو رو فوری 2000 1,100,000 1 روز کاری ثبت سفارش
12 تراکت A6 گلاسه 135 گرم فوری 10-14.5 یک رو فوری 2000 499,000 1 روز کاری ثبت سفارش
13 تراکت A6 گلاسه 135 گرم فوری 10-14.5 دو رو فوری 2000 599,000 1 روز کاری ثبت سفارش
14 تراکت A4 تحریر 80 گرم فوری 20-29 یک رو فوری 2000 1,275,000 1 روز کاری ثبت سفارش
15 تراکت A4 تحریر 80 گرم فوری 20-29 دو رو فوری 2000 1,630,000 1 روز کاری ثبت سفارش
16 تراکت A5 تحریر 80 گرم فوری 14.5-20 یک رو فوری 2000 695,000 1 روز کاری ثبت سفارش
17 تراکت A5 تحریر 80 گرم فوری 14.5-20 دو رو فوری 2000 870,000 1 روز کاری ثبت سفارش
18 تراکت A6 تحریر 80 گرم فوری 10-14.5 یک رو فوری 2000 410,000 1 روز کاری ثبت سفارش
19 تراکت A6 تحریر 80 گرم فوری 10-14.5 دو رو فوری 2000 495,000 1 روز کاری ثبت سفارش
20 سربرگ A4 تحریر 80 گرم ( سایز واقعی ) فوری 21-29.7 یک رو فوری 2000 1,580,000 1 روز کاری ثبت سفارش
21 سربرگ A4 تحریر 80 گرم ( سایز واقعی ) فوری 21-29.7 دو رو فوری 2000 2,220,000 1 روز کاری ثبت سفارش
22 سربرگ A5 تحریر 80 گرم ( سایز واقعی ) فوری 14.8-21 یک رو فوری 2000 845,000 1 روز کاری ثبت سفارش
23 سربرگ A5 تحریر 80 گرم ( سایز واقعی ) فوری 14.8-21 دو رو فوری 2000 1,160,000 1 روز کاری ثبت سفارش
24 سربرگA6 تحریر 80 گرم ( سایز واقعی ) فوری 10.5-14.8 یک رو فوری 2000 475,000 1 روز کاری ثبت سفارش
25 سربرگA6 تحریر 80 گرم ( سایز واقعی ) فوری 10.5-14.8 دو رو فوری 2000 645,000 1 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 لمینت براق بزرگ دورگرد 500 9-6 دو رو معمولی 500 390,000 7 روز کاری ثبت سفارش
2 سلفون براق دورگرد 500 9-6 دو رو معمولی 500 255,000 7 روز کاری ثبت سفارش
3 سلفون براق دورگرد 500 9-6 دو رو فوری 500 295,000 3 روز کاری ثبت سفارش
4 سلفون مات دورگرد 500 9-6 دو رو معمولی 500 255,000 7 روز کاری ثبت سفارش
5 سلفون مات دورگرد 500 9-6 دو رو فوری 500 295,000 3 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 تراکت A4 تحریر 80 گرم ( چاپ مشکی ) 500 21-29.7 یک رو فوری 500 330,000 1 روز کاری ثبت سفارش
2 تراکت A4 تحریر 80 گرم ( چاپ مشکی ) 500 21-29.7 دو رو فوری 500 440,000 1 روز کاری ثبت سفارش
3 تراکت A4 تحریر 80 گرم ( چاپ مشکی ) 1000 21-29.7 یک رو فوری 1000 550,000 1 روز کاری ثبت سفارش
4 تراکت A4 تحریر 80 گرم ( چاپ مشکی ) 1000 21-29.7 دو رو فوری 1000 700,000 1 روز کاری ثبت سفارش
5 تراکت A4 تحریر 80 گرم ( چاپ قرمز ) 500 21-29.7 یک رو فوری 500 380,000 2 روز کاری ثبت سفارش
6 تراکت A4 تحریر 80 گرم ( چاپ قرمز ) 1000 21-29.7 یک رو فوری 1000 760,000 2 روز کاری ثبت سفارش
7 تراکت A5 تحریر 80 گرم ( چاپ مشکی) 1000 14.8-21 یک رو فوری 1000 330,000 1 روز کاری ثبت سفارش
8 تراکت A5 تحریر 80 گرم ( چاپ مشکی) 1000 14.8-21 دو رو فوری 1000 440,000 1 روز کاری ثبت سفارش
9 تراکت A5 تحریر 80 گرم ( چاپ قرمز) 1000 14.8-21 یک رو فوری 1000 380,000 2 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 فاکتور کاربن دار سایز A5 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته دوبرگی ( 1000 شماره ) 21-14.8 یک رو معمولی 20 1,150,000 7 روز کاری ثبت سفارش
2 فاکتور کاربن دار سایز A5 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته دوبرگی( 2000 شماره ) 21-14.8 یک رو معمولی 40 2,165,000 7 روز کاری ثبت سفارش
3 فاکتور کاربن دار سایز A5 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته سه برگی( 1000 شماره ) 21-14.8 یک رو معمولی 20 1,600,000 7 روز کاری ثبت سفارش
4 فاکتور کاربن دار سایز A5 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته سه برگی( 2000 شماره ) 21-14.8 یک رو معمولی 40 3,100,000 7 روز کاری ثبت سفارش
5 فاکتور کاربن دار سایز A4 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته دو برگی( 1000 شماره ) 21-29.7 یک رو معمولی 20 2,165,000 7 روز کاری ثبت سفارش
6 فاکتور کاربن دار سایز A4 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته دو برگی( 2000 شماره ) 21-29.7 یک رو معمولی 40 4,150,000 7 روز کاری ثبت سفارش
7 فاکتور کاربن دار سایز A4 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته سه برگی( 1000 شماره ) 21-29.7 یک رو معمولی 20 3,260,000 7 روز کاری ثبت سفارش
8 فاکتور کاربن دار سایز A4 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته سه برگی( 2000 شماره ) 21-29.7 یک رو معمولی 40 5,850,000 7 روز کاری ثبت سفارش
9 فاکتور کاربن دار سایز B5 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته سه برگی( 1000 شماره ) 17.6-25 یک رو معمولی 20 1,800,000 7 روز کاری ثبت سفارش
10 فاکتور کاربن دار سایز B5 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته سه برگی( 2000 شماره ) 17.6-25 یک رو معمولی 40 3,380,000 7 روز کاری ثبت سفارش
11 فاکتور کاربن دار سایز B5 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته دو برگی( 1000 شماره ) 17.6-25 یک رو معمولی 20 1,300,000 7 روز کاری ثبت سفارش
12 فاکتور کاربن دار سایز B5 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته دو برگی( 2000 شماره ) 17.6-25 یک رو معمولی 40 2,450,000 7 روز کاری ثبت سفارش
13 فاکتور تحریر سایز A5 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته دو برگی( 1000 شماره ) 14.8-21 یک رو معمولی 20 850,000 7 روز کاری ثبت سفارش
14 فاکتور تحریر سایز A5 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته دو برگی( 2000 شماره ) 14.8-21 یک رو معمولی 40 1,600,000 7 روز کاری ثبت سفارش
15 فاکتور تحریر سایز A4 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته دو برگی( 1000 شماره ) 21-29.7 یک رو معمولی 20 1,680,000 7 روز کاری ثبت سفارش
16 فاکتور تحریر سایز A4 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته دو برگی( 2000 شماره ) 21-29.7 یک رو معمولی 40 2,480,000 7 روز کاری ثبت سفارش
17 قبض 1/3 سایز کاغذ A4 کاربن دار دوبرگی 1/3 کاغذ A4 یک رو معمولی 3000 2,150,000 7 روز کاری ثبت سفارش
18 قبض 1/3 سایز کاغذ A4 تحریر 1/3 کاغذ A4 یک رو معمولی 3000 1,600,000 7 روز کاری ثبت سفارش

یکرو دورو
فـوری معمولی
(*)

تعداد لت :

0
سایز فایل :
راهنمای طراحی انصراف