نمایش لیست قیمت محصولات

ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 سلفون براق 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 85,000 7 روز کاری ثبت سفارش
2 سلفون براق 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 110,000 7 روز کاری ثبت سفارش
3 سلفون براق 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 100,000 3 روز کاری ثبت سفارش
4 سلفون براق 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 125,000 3 روز کاری ثبت سفارش
5 سلفون مات 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 85,000 7 روز کاری ثبت سفارش
6 سلفون مات 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 110,000 7 روز کاری ثبت سفارش
7 سلفون مات 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 100,000 3 روز کاری ثبت سفارش
8 سلفون مات 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 125,000 3 روز کاری ثبت سفارش
9 گلاسه یووی 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 85,000 7 روز کاری ثبت سفارش
10 گلاسه یووی 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 105,000 7 روز کاری ثبت سفارش
11 گلاسه یووی 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 95,000 3 روز کاری ثبت سفارش
12 گلاسه یووی 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 120,000 3 روز کاری ثبت سفارش
13 سلفون براق دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 145,000 7 روز کاری ثبت سفارش
14 سلفون براق دورگرد 9-6 دو رو فوری 1000 165,000 3 روز کاری ثبت سفارش
15 سلفون مات دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 145,000 7 روز کاری ثبت سفارش
16 سلفون مات دورگرد 9-6 دو رو فوری 1000 165,000 3 روز کاری ثبت سفارش
17 کتان آلمان 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 189,000 7 روز کاری ثبت سفارش
18 کتان آلمان 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 195,000 7 روز کاری ثبت سفارش
19 کتان آلمان 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 199,000 3 روز کاری ثبت سفارش
20 کتان آلمان 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 209,000 3 روز کاری ثبت سفارش
21 کتان امباس 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 129,000 7 روز کاری ثبت سفارش
22 کتان امباس 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 135,000 7 روز کاری ثبت سفارش
23 کتان امباس 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 149,000 3 روز کاری ثبت سفارش
24 کتان امباس 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 155,000 3 روز کاری ثبت سفارش
25 سوسماری 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 120,000 10 روز کاری ثبت سفارش
26 سوسماری 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 135,000 10 روز کاری ثبت سفارش
27 طرح چرم 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 115,000 15 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 لمینت براق بزرگ دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 297,000 7 روز کاری ثبت سفارش
2 لمینت براق ویزیتی دورگرد 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 238,000 10 روز کاری ثبت سفارش
3 لمینت براق مربع دورگرد 5.5-5.5 دو رو معمولی 1000 190,000 10 روز کاری ثبت سفارش
4 لمینت براق طرح موج 9-6 دو رو معمولی 1000 297,000 11 روز کاری ثبت سفارش
5 لمینت مات بزرگ دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 495,000 7 روز کاری ثبت سفارش
6 لمینت مات ویزیتی دورگرد 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 430,000 10 روز کاری ثبت سفارش
7 لمینت مات مربع دورگرد 5.5-5.5 دو رو معمولی 1000 350,000 10 روز کاری ثبت سفارش
8 لمینت مات طرح موج 9-6 دو رو معمولی 1000 495,000 10 روز کاری ثبت سفارش
9 لمینت برجسته بزرگ دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 305,000 7 روز کاری ثبت سفارش
10 لمینت برجسته بزرگ دورگرد 9-6 دو رو فوری 1000 336,000 4 روز کاری ثبت سفارش
11 لمینت برجسته ویزیتی دورگرد 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 244,000 7 روز کاری ثبت سفارش
12 لمینت برجسته ویزیتی دورگرد 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 260,000 3 روز کاری ثبت سفارش
13 لمینت برجسته مربع دورگرد 5.9-5.6 دو رو معمولی 1000 230,000 7 روز کاری ثبت سفارش
14 لمینت برجسته مربع دورگرد 5.9-5.6 دو رو فوری 1000 240,000 4 روز کاری ثبت سفارش
15 لمینت برجسته طلاکوب 9-6 دو رو معمولی 1000 495,000 10 روز کاری ثبت سفارش
16 لمینت برجسته مخملی مربع 5.9-5.6 دو رو معمولی 1000 349,000 10 روز کاری ثبت سفارش
17 لمینت برجسته طلاکوب مربع 5.9-5.6 دو رو معمولی 1000 365,000 10 روز کاری ثبت سفارش
18 لمینت مات طلاکوب 9-6 دو رو معمولی 1000 720,000 10 روز کاری ثبت سفارش
19 لمینت براق طلاکوب 9-6 دو رو معمولی 1000 460,000 10 روز کاری ثبت سفارش
20 سلفون مات دورو موضعی 9-6 دو رو معمولی 1000 199,000 8 روز کاری ثبت سفارش
21 سلفون مات دورو طلاکوب 9-6 دو رو معمولی 1000 370,000 8 روز کاری ثبت سفارش
22 سلفون مات مخملی موضعی 9-6 دو رو معمولی 1000 379,000 8 روز کاری ثبت سفارش
23 سلفون مات مخملی طلاکوب 9-6 دو رو معمولی 1000 520,000 8 روز کاری ثبت سفارش
24 سلفون مات مخملی دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 339,000 7 روز کاری ثبت سفارش
25 طرح چرم دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 145,000 15 روز کاری ثبت سفارش
26 پروانه ای 9-6 دو رو معمولی 1000 199,000 10 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 پی وی سی 300 میکرون 9-6 دو رو معمولی 500 330,000 10 روز کاری ثبت سفارش
2 پی وی سی 500 میکرون 9-6 دو رو معمولی 500 445,000 7 روز کاری ثبت سفارش
3 پی وی سی 500 میکرون 9-6 دو رو فوری 500 470,000 3 روز کاری ثبت سفارش
4 پی وی سی 760 میکرون 250 تایی 9-6 دو رو معمولی 250 570,000 7 روز کاری ثبت سفارش
5 پی وی سی 760 میکرون 500 تایی 9-6 دو رو معمولی 500 899,000 7 روز کاری ثبت سفارش
6 پی وی سی 760 میکرون 1000 تایی 9-6 دو رو معمولی 1000 1,530,000 7 روز کاری ثبت سفارش
7 پی وی سی 760 میکرون متالیک 500 9-6 دو رو معمولی 500 1,175,000 15 روز کاری ثبت سفارش
8 پی وی سی 500 میکرون 1000 تایی 9-6 دو رو معمولی 1000 695,000 7 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 لیبل یووی 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 120,000 5 روز کاری ثبت سفارش
2 لیبل یووی 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 135,000 3 روز کاری ثبت سفارش
3 لیبل سلفون براق 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 125,000 7 روز کاری ثبت سفارش
4 لیبل سلفون براق 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 139,000 3 روز کاری ثبت سفارش
5 لیبل سلفون مات طلاکوب 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 199,000 15 روز کاری ثبت سفارش
6 لیبل سلفون مات 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 125,000 7 روز کاری ثبت سفارش
7 لیبل متالایز 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 585,000 25 روز کاری ثبت سفارش
8 لیبل شیشه ای 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 499,000 7 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (1000) 20-29 یک رو معمولی 1000 445,000 7 روز کاری ثبت سفارش
2 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (1000) 20-29 دو رو معمولی 1000 575,000 7 روز کاری ثبت سفارش
3 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (1000) 20-29 یک رو فوری 1000 470,000 3 روز کاری ثبت سفارش
4 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (1000) 20-29 دو رو فوری 1000 599,000 3 روز کاری ثبت سفارش
5 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (1000) 14.5-20 یک رو معمولی 1000 235,000 7 روز کاری ثبت سفارش
6 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (1000) 14.5-20 دو رو معمولی 1000 299,000 7 روز کاری ثبت سفارش
7 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (1000) 14.5-20 یک رو فوری 1000 245,000 3 روز کاری ثبت سفارش
8 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (1000) 14.5-20 دو رو فوری 1000 305,000 3 روز کاری ثبت سفارش
9 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (1000) 10-14.5 یک رو معمولی 1000 120,000 7 روز کاری ثبت سفارش
10 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (1000) 10-14.5 دو رو معمولی 1000 159,000 7 روز کاری ثبت سفارش
11 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (1000) 10-14.5 یک رو فوری 1000 135,000 3 روز کاری ثبت سفارش
12 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (1000) 10-14.5 دو رو فوری 1000 165,000 3 روز کاری ثبت سفارش
13 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (2000) 20-29 یک رو معمولی 2000 770,000 7 روز کاری ثبت سفارش
14 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (2000) 20-29 دو رو معمولی 2000 915,000 7 روز کاری ثبت سفارش
15 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (2000) 20-29 یک رو فوری 2000 799,000 3 روز کاری ثبت سفارش
16 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (2000) 20-29 دو رو فوری 2000 939,000 3 روز کاری ثبت سفارش
17 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (2000) 14.5-20 یک رو معمولی 2000 389,000 7 روز کاری ثبت سفارش
18 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (2000) 14.5-20 دو رو معمولی 2000 469,000 7 روز کاری ثبت سفارش
19 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (2000) 14.5-20 یک رو فوری 2000 390,000 3 روز کاری ثبت سفارش
20 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (2000) 14.5-20 دو رو فوری 2000 489,000 3 روز کاری ثبت سفارش
21 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (2000) 10-14.5 یک رو معمولی 2000 205,000 7 روز کاری ثبت سفارش
22 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (2000) 10-14.5 دو رو معمولی 2000 245,000 7 روز کاری ثبت سفارش
23 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (2000) 10-14.5 یک رو فوری 2000 219,000 3 روز کاری ثبت سفارش
24 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (2000) 10-14.5 دو رو فوری 2000 255,000 3 روز کاری ثبت سفارش
25 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (5000) 20-29 یک رو معمولی 5000 1,680,000 7 روز کاری ثبت سفارش
26 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (5000) 20-29 دو رو معمولی 5000 1,850,000 7 روز کاری ثبت سفارش
27 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (5000) 20-29 یک رو فوری 5000 1,720,000 3 روز کاری ثبت سفارش
28 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (5000) 20-29 دو رو فوری 5000 1,890,000 3 روز کاری ثبت سفارش
29 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (5000) 14.5-20 یک رو معمولی 5000 859,000 7 روز کاری ثبت سفارش
30 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (5000) 14.5-20 دو رو معمولی 5000 945,000 7 روز کاری ثبت سفارش
31 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (5000) 14.5-20 یک رو فوری 5000 879,000 3 روز کاری ثبت سفارش
32 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (5000) 14.5-20 دو رو فوری 5000 960,000 3 روز کاری ثبت سفارش
33 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (5000) 10-14.5 یک رو معمولی 5000 435,000 7 روز کاری ثبت سفارش
34 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (5000) 10-14.5 دو رو معمولی 5000 479,000 7 روز کاری ثبت سفارش
35 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (5000) 10-14.5 یک رو فوری 5000 455,000 3 روز کاری ثبت سفارش
36 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (5000) 10-14.5 دو رو فوری 5000 499,000 3 روز کاری ثبت سفارش
37 تراکت A4تحریر80 گرم خارجی (1000) 20-29 یک رو معمولی 1000 340,000 7 روز کاری ثبت سفارش
38 تراکت A4تحریر80 گرم خارجی (1000) 20-29 دو رو معمولی 1000 465,000 7 روز کاری ثبت سفارش
39 تراکت A4تحریر80 گرم خارجی (1000) 20-29 یک رو فوری 1000 359,000 3 روز کاری ثبت سفارش
40 تراکت A4تحریر80 گرم خارجی (1000) 20-29 دو رو فوری 1000 490,000 3 روز کاری ثبت سفارش
41 تراکتA5تحریر 80 گرم خارجی (1000) 14.5-20 یک رو معمولی 1000 185,000 7 روز کاری ثبت سفارش
42 تراکتA5تحریر 80 گرم خارجی (1000) 14.5-20 دو رو معمولی 1000 249,000 7 روز کاری ثبت سفارش
43 تراکتA5تحریر 80 گرم خارجی (1000) 14.5-20 یک رو فوری 1000 199,000 3 روز کاری ثبت سفارش
44 تراکتA5تحریر 80 گرم خارجی (1000) 14.5-20 دو رو فوری 1000 295,000 3 روز کاری ثبت سفارش
45 تراکتA6تحریر 80 گرم خارجی (1000) 10-14.5 یک رو معمولی 1000 99,000 7 روز کاری ثبت سفارش
46 تراکتA6تحریر 80 گرم خارجی (1000) 10-14.5 دو رو معمولی 1000 135,000 7 روز کاری ثبت سفارش
47 تراکتA6تحریر 80 گرم خارجی (1000) 10-14.5 یک رو فوری 1000 110,000 3 روز کاری ثبت سفارش
48 تراکتA6تحریر 80 گرم خارجی (1000) 10-14.5 دو رو فوری 1000 139,000 3 روز کاری ثبت سفارش
49 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (2000) 20-29 یک رو معمولی 2000 549,000 7 روز کاری ثبت سفارش
50 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (2000) 20-29 دو رو معمولی 2000 690,000 7 روز کاری ثبت سفارش
51 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (2000) 20-29 یک رو فوری 2000 569,000 3 روز کاری ثبت سفارش
52 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (2000) 20-29 دو رو فوری 2000 719,000 3 روز کاری ثبت سفارش
53 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (2000) 14.5-20 یک رو معمولی 2000 279,000 7 روز کاری ثبت سفارش
54 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (2000) 14.5-20 دو رو معمولی 2000 355,000 7 روز کاری ثبت سفارش
55 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (2000) 14.5-20 یک رو فوری 2000 299,000 3 روز کاری ثبت سفارش
56 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (2000) 14.5-20 دو رو فوری 2000 379,000 3 روز کاری ثبت سفارش
57 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (2000) 10-14.5 یک رو معمولی 2000 145,000 7 روز کاری ثبت سفارش
58 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (2000) 10-14.5 دو رو معمولی 2000 189,000 7 روز کاری ثبت سفارش
59 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (2000) 10-14.5 یک رو فوری 2000 169,000 3 روز کاری ثبت سفارش
60 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (2000) 10-14.5 دو رو فوری 2000 199,000 3 روز کاری ثبت سفارش
61 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (5000) 20-29 یک رو معمولی 5000 1,110,000 7 روز کاری ثبت سفارش
62 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (5000) 20-29 دو رو معمولی 5000 1,295,000 7 روز کاری ثبت سفارش
63 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (5000) 20-29 یک رو فوری 5000 1,140,000 3 روز کاری ثبت سفارش
64 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (5000) 20-29 دو رو فوری 5000 1,325,000 3 روز کاری ثبت سفارش
65 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (5000) 14.5-20 یک رو معمولی 5000 565,000 7 روز کاری ثبت سفارش
66 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (5000) 14.5-20 دو رو معمولی 5000 655,000 7 روز کاری ثبت سفارش
67 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (5000) 14.5-20 یک رو فوری 5000 589,000 3 روز کاری ثبت سفارش
68 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (5000) 14.5-20 دو رو فوری 5000 679,000 3 روز کاری ثبت سفارش
69 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (5000) 10-14.5 یک رو معمولی 5000 289,000 7 روز کاری ثبت سفارش
70 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (5000) 10-14.5 دو رو معمولی 5000 335,000 7 روز کاری ثبت سفارش
71 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (5000) 10-14.5 یک رو فوری 5000 309,000 3 روز کاری ثبت سفارش
72 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (5000) 10-14.5 دو رو فوری 5000 349,000 3 روز کاری ثبت سفارش
73 تراکت A4 تحریر80گرم ایرانی (1000) 20-29 یک رو معمولی 1000 315,000 10 روز کاری ثبت سفارش
74 تراکت A4 تحریر80گرم ایرانی (1000) 20-29 دو رو معمولی 1000 445,000 10 روز کاری ثبت سفارش
75 تراکت A5 تحریر80گرم ایرانی (1000) 14.5-20 یک رو معمولی 1000 165,000 10 روز کاری ثبت سفارش
76 تراکت A5 تحریر80گرم ایرانی (1000) 14.5-20 دو رو معمولی 1000 235,000 10 روز کاری ثبت سفارش
77 تراکت A6 تحریر80گرم ایرانی (1000) 10-14.5 یک رو معمولی 1000 85,000 10 روز کاری ثبت سفارش
78 تراکت A6 تحریر80گرم ایرانی (1000) 10-14.5 دو رو معمولی 1000 119,000 10 روز کاری ثبت سفارش
79 تراکت A4 تحریر80گرم ایرانی (2000) 20-29 یک رو معمولی 2000 480,000 10 روز کاری ثبت سفارش
80 تراکت A4 تحریر80گرم ایرانی (2000) 20-29 دو رو معمولی 2000 645,000 10 روز کاری ثبت سفارش
81 تراکتA5 تحریر80گرم ایرانی (2000) 14.5-20 یک رو معمولی 2000 255,000 10 روز کاری ثبت سفارش
82 تراکتA5 تحریر80گرم ایرانی (2000) 14.5-20 دو رو معمولی 2000 329,000 10 روز کاری ثبت سفارش
83 تراکتA6 تحریر80گرم ایرانی (2000) 10-14.5 یک رو معمولی 2000 130,000 10 روز کاری ثبت سفارش
84 تراکتA6 تحریر80گرم ایرانی (2000) 10-14.5 دو رو معمولی 2000 175,000 10 روز کاری ثبت سفارش
85 تراکتA4 تحریر80گرم ایرانی (5000) 20-29 یک رو معمولی 5000 960,000 7 روز کاری ثبت سفارش
86 تراکتA4 تحریر80گرم ایرانی (5000) 20-29 دو رو معمولی 5000 1,150,000 7 روز کاری ثبت سفارش
87 تراکتA5 تحریر80گرم ایرانی (5000) 14.5-20 یک رو معمولی 5000 490,000 10 روز کاری ثبت سفارش
88 تراکتA5 تحریر80گرم ایرانی (5000) 14.5-20 دو رو معمولی 5000 589,000 10 روز کاری ثبت سفارش
89 تراکتA6 تحریر80گرم ایرانی (5000) 10-14.5 یک رو معمولی 5000 255,000 7 روز کاری ثبت سفارش
90 تراکتA6 تحریر80گرم ایرانی (5000) 10-14.5 دو رو معمولی 5000 299,000 7 روز کاری ثبت سفارش
91 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 2000 20-29 یک رو معمولی 2000 1,085,000 7 روز کاری ثبت سفارش
92 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 2000 20-29 دو رو معمولی 2000 1,285,000 7 روز کاری ثبت سفارش
93 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 2000 20-29 یک رو فوری 2000 1,110,000 3 روز کاری ثبت سفارش
94 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 2000 20-29 دو رو فوری 2000 1,320,000 3 روز کاری ثبت سفارش
95 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 2000 14.5-20 یک رو معمولی 2000 555,000 7 روز کاری ثبت سفارش
96 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 2000 14.5-20 دو رو معمولی 2000 655,000 7 روز کاری ثبت سفارش
97 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 2000 14.5-20 یک رو فوری 2000 575,000 3 روز کاری ثبت سفارش
98 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 2000 14.5-20 دو رو فوری 2000 679,000 3 روز کاری ثبت سفارش
99 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 2000 10-14.5 یک رو معمولی 2000 285,000 7 روز کاری ثبت سفارش
100 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 2000 10-14.5 دو رو معمولی 2000 330,000 7 روز کاری ثبت سفارش
101 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 2000 10-14.5 یک رو فوری 2000 295,000 3 روز کاری ثبت سفارش
102 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 2000 10-14.5 دو رو فوری 2000 350,000 3 روز کاری ثبت سفارش
103 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 4000 20-29 یک رو معمولی 4000 1,985,000 7 روز کاری ثبت سفارش
104 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 4000 20-29 دو رو معمولی 4000 2,210,000 7 روز کاری ثبت سفارش
105 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 4000 20-29 یک رو فوری 4000 2,015,000 3 روز کاری ثبت سفارش
106 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 4000 20-29 دو رو فوری 4000 2,210,000 3 روز کاری ثبت سفارش
107 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 4000 14.5-20 یک رو معمولی 4000 995,000 7 روز کاری ثبت سفارش
108 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 4000 14.5-20 دو رو معمولی 4000 1,100,000 7 روز کاری ثبت سفارش
109 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 4000 14.5-20 یک رو فوری 4000 1,045,000 3 روز کاری ثبت سفارش
110 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 4000 14.5-20 دو رو فوری 4000 1,155,000 3 روز کاری ثبت سفارش
111 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 4000 10-14.5 یک رو معمولی 4000 505,000 7 روز کاری ثبت سفارش
112 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 4000 10-14.5 دو رو معمولی 4000 560,000 7 روز کاری ثبت سفارش
113 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 4000 10-14.5 یک رو فوری 4000 535,000 3 روز کاری ثبت سفارش
114 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 4000 10-14.5 دو رو فوری 4000 595,000 3 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 1000 21-29.7 یک رو معمولی 1000 455,000 7 روز کاری ثبت سفارش
2 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 1000 21-29.7 دو رو معمولی 1000 650,000 7 روز کاری ثبت سفارش
3 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 1000 21-29.7 یک رو فوری 1000 485,000 3 روز کاری ثبت سفارش
4 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 1000 21-29.7 دو رو فوری 1000 675,000 3 روز کاری ثبت سفارش
5 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 1000 14.8-21 یک رو معمولی 1000 229,000 7 روز کاری ثبت سفارش
6 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 1000 14.8-21 دو رو معمولی 1000 339,000 7 روز کاری ثبت سفارش
7 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 1000 14.8-21 یک رو فوری 1000 255,000 3 روز کاری ثبت سفارش
8 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 1000 14.8-21 دو رو فوری 1000 345,000 3 روز کاری ثبت سفارش
9 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 1000 10.5-14.8 یک رو معمولی 1000 130,000 7 روز کاری ثبت سفارش
10 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 1000 10.5-14.8 دو رو معمولی 1000 179,000 7 روز کاری ثبت سفارش
11 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 1000 10.5-14.8 یک رو فوری 1000 135,000 3 روز کاری ثبت سفارش
12 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 1000 10.5-14.8 دو رو فوری 1000 189,000 3 روز کاری ثبت سفارش
13 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 2000 21-29.7 یک رو معمولی 2000 725,000 7 روز کاری ثبت سفارش
14 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 2000 21-29.7 دو رو معمولی 2000 949,000 7 روز کاری ثبت سفارش
15 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 2000 21-29.7 یک رو فوری 2000 749,000 3 روز کاری ثبت سفارش
16 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 2000 21-29.7 دو رو فوری 2000 979,000 3 روز کاری ثبت سفارش
17 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 2000 14.8-21 یک رو معمولی 2000 369,000 7 روز کاری ثبت سفارش
18 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 2000 14.8-21 دو رو معمولی 2000 485,000 7 روز کاری ثبت سفارش
19 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 2000 14.8-21 یک رو فوری 2000 389,000 3 روز کاری ثبت سفارش
20 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 2000 14.8-21 دو رو فوری 2000 499,000 3 روز کاری ثبت سفارش
21 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 2000 10.5-14.8 یک رو معمولی 2000 195,000 7 روز کاری ثبت سفارش
22 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 2000 10.5-14.8 دو رو معمولی 2000 249,000 7 روز کاری ثبت سفارش
23 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 2000 10.5-14.8 یک رو فوری 2000 209,000 3 روز کاری ثبت سفارش
24 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 2000 10.5-14.8 دو رو فوری 2000 265,000 3 روز کاری ثبت سفارش
25 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 5000 21-29.7 یک رو معمولی 5000 1,470,000 7 روز کاری ثبت سفارش
26 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 5000 21-29.7 دو رو معمولی 5000 1,739,000 7 روز کاری ثبت سفارش
27 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 5000 21-29.7 یک رو فوری 5000 1,495,000 3 روز کاری ثبت سفارش
28 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 5000 21-29.7 دو رو فوری 5000 1,785,000 3 روز کاری ثبت سفارش
29 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 5000 14.8-21 یک رو معمولی 5000 745,000 7 روز کاری ثبت سفارش
30 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 5000 14.8-21 دو رو معمولی 5000 879,000 7 روز کاری ثبت سفارش
31 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 5000 14.8-21 یک رو فوری 5000 769,000 3 روز کاری ثبت سفارش
32 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 5000 14.8-21 دو رو فوری 5000 899,000 3 روز کاری ثبت سفارش
33 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 5000 10.5-14.8 یک رو معمولی 5000 379,000 7 روز کاری ثبت سفارش
34 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 5000 10.5-14.8 دو رو معمولی 5000 449,000 7 روز کاری ثبت سفارش
35 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 5000 10.5-14.8 یک رو فوری 5000 399,000 3 روز کاری ثبت سفارش
36 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 5000 10.5-14.8 دو رو فوری 5000 469,000 3 روز کاری ثبت سفارش
37 سربرگA4تحریر100(سایز واقعی) 1000 21-29.7 یک رو معمولی 1000 579,000 7 روز کاری ثبت سفارش
38 سربرگA4تحریر100(سایز واقعی) 1000 21-29.7 دو رو معمولی 1000 895,000 7 روز کاری ثبت سفارش
39 سربرگA5تحریر100(سایز واقعی) 1000 14.8-21 یک رو معمولی 1000 299,000 7 روز کاری ثبت سفارش
40 سربرگA5تحریر100(سایز واقعی) 1000 14.8-21 دو رو معمولی 1000 449,000 7 روز کاری ثبت سفارش
41 سربرگA4کتان120(سایز واقعی) 1000 21-29.7 یک رو معمولی 1000 739,000 7 روز کاری ثبت سفارش
42 سربرگA4کتان120(سایز واقعی) 1000 21-29.7 دو رو معمولی 1000 1,049,000 7 روز کاری ثبت سفارش
43 سربرگA5کتان120(سایز واقعی) 1000 14.8-21 یک رو معمولی 1000 385,000 7 روز کاری ثبت سفارش
44 سربرگA5کتان120(سایز واقعی) 1000 14.8-21 دو رو معمولی 1000 545,000 7 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 پوستر A1 تحریر 80 گرم (90-60) 1000 60-90 یک رو فوری 1000 3,630,000 3 روز کاری ثبت سفارش
2 پوستر A1 تحریر 80 گرم (90-60) 2000 60-90 یک رو فوری 2000 5,820,000 3 روز کاری ثبت سفارش
3 پوستر A2 تحریر 80 گرم (45-60) 1000 60-45 یک رو فوری 1000 1,945,000 3 روز کاری ثبت سفارش
4 پوستر A2 تحریر 80 گرم (45-60) 2000 60-45 یک رو فوری 2000 3,100,000 3 روز کاری ثبت سفارش
5 پوستر A3 تحریر 80 گرم (29.7-42) 1000 29.7-42 یک رو فوری 1000 971,000 3 روز کاری ثبت سفارش
6 پوستر A3 تحریر 80 گرم (29.7-42) 1000 29.7-42 دو رو فوری 1000 1,475,000 3 روز کاری ثبت سفارش
7 پوستر A3 تحریر 80 گرم (29.7-42) 2000 29.7-42 یک رو فوری 2000 1,547,000 3 روز کاری ثبت سفارش
8 پوستر A3 تحریر 80 گرم (29.7-42) 2000 29.7-42 دو رو فوری 2000 2,150,000 3 روز کاری ثبت سفارش
9 پوستر B1 تحریر 80 گرم (70-100) 1000 100-70 یک رو فوری 1000 3,860,000 4 روز کاری ثبت سفارش
10 پوستر B1 تحریر 80 گرم (70-100) 2000 100-70 یک رو فوری 2000 6,350,000 4 روز کاری ثبت سفارش
11 پوستر B2 تحریر 80 گرم (70-50) 1000 50-70 یک رو فوری 1000 2,070,000 4 روز کاری ثبت سفارش
12 پوستر B2 تحریر 80 گرم (70-50) 2000 50-70 یک رو فوری 2000 3,360,000 4 روز کاری ثبت سفارش
13 پوستر B3 تحریر 80 گرم (50-35) 1000 35-50 یک رو فوری 1000 1,040,000 4 روز کاری ثبت سفارش
14 پوستر B3 تحریر 80 گرم (50-35) 2000 35-50 یک رو فوری 2000 1,680,000 4 روز کاری ثبت سفارش
15 پوستر A1 گلاسه 135 گرم (60-90) 1000 60-90 یک رو فوری 1000 4,320,000 3 روز کاری ثبت سفارش
16 پوستر A1 گلاسه 135 گرم (60-90) 2000 60-90 یک رو فوری 2000 7,270,000 3 روز کاری ثبت سفارش
17 پوستر A2 گلاسه 135 گرم (45-60) 1000 60-45 یک رو فوری 1000 2,300,000 3 روز کاری ثبت سفارش
18 پوستر A2 گلاسه 135 گرم (45-60) 2000 60-45 یک رو فوری 2000 3,820,000 3 روز کاری ثبت سفارش
19 پوستر A3 گلاسه 135 گرم (29.7-42) 1000 29.7-42 یک رو فوری 1000 1,150,000 3 روز کاری ثبت سفارش
20 پوستر A3 گلاسه 135 گرم (29.7-42) 1000 29.7-42 دو رو فوری 1000 1,656,000 3 روز کاری ثبت سفارش
21 پوستر A3 گلاسه 135 گرم (29.7-42) 2000 29.7-42 یک رو فوری 2000 1,910,000 3 روز کاری ثبت سفارش
22 پوستر A3 گلاسه 135 گرم (29.7-42) 2000 29.7-42 دو رو فوری 2000 2,518,000 3 روز کاری ثبت سفارش
23 پوستر B1 گلاسه 135 گرم (70-100) 1000 100-70 یک رو فوری 1000 5,093,000 4 روز کاری ثبت سفارش
24 پوستر B1 گلاسه 135 گرم (70-100) 2000 100-70 یک رو فوری 2000 8,810,000 4 روز کاری ثبت سفارش
25 پوستر B2 گلاسه 135 گرم (70-50) 1000 50-70 یک رو فوری 1000 2,692,000 4 روز کاری ثبت سفارش
26 پوستر B2 گلاسه 135 گرم (70-50) 2000 50-70 یک رو فوری 2000 4,590,000 4 روز کاری ثبت سفارش
27 پوستر B3 گلاسه 135 گرم (50-35) 1000 35-50 یک رو فوری 1000 1,346,000 4 روز کاری ثبت سفارش
28 پوستر B3 گلاسه 135 گرم (50-35) 2000 35-50 یک رو فوری 2000 2,295,000 4 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 پاکت نامه تحریر 80 گرم 1000 26-23 یک رو معمولی 1000 535,000 7 روز کاری ثبت سفارش
2 پاکت نامه تحریر 80 گرم 1000 26-23 یک رو فوری 1000 565,000 3 روز کاری ثبت سفارش
3 پاکت نامه تحریر 80 گرم 2000 26-23 یک رو معمولی 2000 865,000 7 روز کاری ثبت سفارش
4 پاکت نامه تحریر 80 گرم 5000 26-23 یک رو معمولی 5000 1,800,000 7 روز کاری ثبت سفارش
5 پاکت A4 تحریر 80 گرم کیسه ای 1000 48-34.5 یک رو معمولی 1000 1,170,000 7 روز کاری ثبت سفارش
6 پاکت A4 تحریر 80 گرم کیسه ای 1000 48-34.5 یک رو فوری 1000 1,225,000 3 روز کاری ثبت سفارش
7 پاکت A4 تحریر 80 گرم کیسه ای 2000 48-34.5 یک رو معمولی 2000 1,926,000 7 روز کاری ثبت سفارش
8 پاکت A4 تحریر 80 گرم کیسه ای 5000 48-34.5 یک رو معمولی 5000 4,020,000 7 روز کاری ثبت سفارش
9 پاکت A5 تحریر 80 گرم 1000 34.5-24.5 یک رو معمولی 1000 620,000 7 روز کاری ثبت سفارش
10 پاکت A5 تحریر 80 گرم 1000 34.5-24.5 یک رو فوری 1000 669,000 3 روز کاری ثبت سفارش
11 پاکت A5 تحریر 80 گرم 2000 34.5-24.5 یک رو معمولی 2000 1,035,000 7 روز کاری ثبت سفارش
12 پاکت A5 تحریر 80 گرم 5000 34.5-24.5 یک رو معمولی 5000 2,184,000 7 روز کاری ثبت سفارش
13 پاکت نامه گلاسه 135 گرم 1000 26-23 یک رو معمولی 1000 675,000 7 روز کاری ثبت سفارش
14 پاکت نامه گلاسه 135 گرم 1000 26-23 یک رو فوری 1000 715,000 3 روز کاری ثبت سفارش
15 پاکت نامه گلاسه 135 گرم 2000 26-23 یک رو معمولی 2000 1,195,000 7 روز کاری ثبت سفارش
16 پاکت نامه گلاسه 135 گرم 5000 26-23 یک رو معمولی 5000 2,680,000 7 روز کاری ثبت سفارش
17 پاکت A4 گلاسه 135 گرم 1000 48-34.5 یک رو معمولی 1000 1,491,000 7 روز کاری ثبت سفارش
18 پاکت A4 گلاسه 135 گرم 1000 48-34.5 یک رو فوری 1000 1,545,000 3 روز کاری ثبت سفارش
19 پاکت A4 گلاسه 135 گرم 2000 48-34.5 یک رو معمولی 2000 2,569,000 7 روز کاری ثبت سفارش
20 پاکت A4 گلاسه 135 گرم 5000 48-34.5 یک رو معمولی 5000 5,600,000 7 روز کاری ثبت سفارش
21 پاکت A5 گلاسه 135 گرم 1000 34.5-24.5 یک رو معمولی 1000 781,000 7 روز کاری ثبت سفارش
22 پاکت A5 گلاسه 135 گرم 1000 34.5-24.5 یک رو فوری 1000 819,000 3 روز کاری ثبت سفارش
23 پاکت A5 گلاسه 135 گرم 2000 34.5-24.5 یک رو معمولی 2000 1,354,000 7 روز کاری ثبت سفارش
24 پاکت A5 گلاسه 135 گرم 5000 34.5-24.5 یک رو معمولی 5000 2,990,000 7 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 سلفون مات فوری 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 125,000 1 روز کاری ثبت سفارش
2 سلفون مات فوری 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 135,000 1 روز کاری ثبت سفارش
3 سلفون براق فوری 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 125,000 1 روز کاری ثبت سفارش
4 سلفون براق فوری 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 135,000 1 روز کاری ثبت سفارش
5 لیبل یووی فوری 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 140,000 1 روز کاری ثبت سفارش
6 سلفون براق دورگرد فوری 9-6 دو رو فوری 1000 185,000 1 روز کاری ثبت سفارش
7 سلفون مات دورگرد فوری 9-6 دو رو فوری 1000 185,000 1 روز کاری ثبت سفارش
8 تراکت A4 گلاسه 135 گرم فوری 20-29 یک رو فوری 2000 825,000 1 روز کاری ثبت سفارش
9 تراکت A4 گلاسه 135 گرم فوری 20-29 دو رو فوری 2000 975,000 1 روز کاری ثبت سفارش
10 تراکت A5 گلاسه 135 گرم فوری 14.5-20 یک رو فوری 2000 435,000 1 روز کاری ثبت سفارش
11 تراکت A5 گلاسه 135 گرم فوری 14.5-20 دو رو فوری 2000 515,000 1 روز کاری ثبت سفارش
12 تراکت A6 گلاسه 135 گرم فوری 10-14.5 یک رو فوری 2000 235,000 1 روز کاری ثبت سفارش
13 تراکت A6 گلاسه 135 گرم فوری 10-14.5 دو رو فوری 2000 280,000 1 روز کاری ثبت سفارش
14 تراکت A4 تحریر 80 گرم فوری 20-29 یک رو فوری 2000 589,000 1 روز کاری ثبت سفارش
15 تراکت A4 تحریر 80 گرم فوری 20-29 دو رو فوری 2000 745,000 1 روز کاری ثبت سفارش
16 تراکت A5 تحریر 80 گرم فوری 14.5-20 یک رو فوری 2000 320,000 1 روز کاری ثبت سفارش
17 تراکت A5 تحریر 80 گرم فوری 14.5-20 دو رو فوری 2000 399,000 1 روز کاری ثبت سفارش
18 تراکت A6 تحریر 80 گرم فوری 10-14.5 یک رو فوری 2000 180,000 1 روز کاری ثبت سفارش
19 تراکت A6 تحریر 80 گرم فوری 10-14.5 دو رو فوری 2000 210,000 1 روز کاری ثبت سفارش
20 سربرگ A4 تحریر 80 گرم ( سایز واقعی ) فوری 21-29.7 یک رو فوری 2000 770,000 1 روز کاری ثبت سفارش
21 سربرگ A4 تحریر 80 گرم ( سایز واقعی ) فوری 21-29.7 دو رو فوری 2000 980,000 1 روز کاری ثبت سفارش
22 سربرگ A5 تحریر 80 گرم ( سایز واقعی ) فوری 14.8-21 یک رو فوری 2000 410,000 1 روز کاری ثبت سفارش
23 سربرگ A5 تحریر 80 گرم ( سایز واقعی ) فوری 14.8-21 دو رو فوری 2000 520,000 1 روز کاری ثبت سفارش
24 سربرگA6 تحریر 80 گرم ( سایز واقعی ) فوری 10.5-14.8 یک رو فوری 2000 220,000 1 روز کاری ثبت سفارش
25 سربرگA6 تحریر 80 گرم ( سایز واقعی ) فوری 10.5-14.8 دو رو فوری 2000 280,000 1 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 لمینت براق بزرگ دورگرد 500 9-6 دو رو معمولی 500 190,000 7 روز کاری ثبت سفارش
2 لمینت مات بزرگ دورگرد 500 9-6 دو رو معمولی 500 310,000 7 روز کاری ثبت سفارش
3 سلفون براق دورگرد 500 9-6 دو رو معمولی 500 110,000 7 روز کاری ثبت سفارش
4 سلفون براق دورگرد 500 9-6 دو رو فوری 500 125,000 3 روز کاری ثبت سفارش
5 سلفون مات دورگرد 500 9-6 دو رو معمولی 500 110,000 7 روز کاری ثبت سفارش
6 سلفون مات دورگرد 500 9-6 دو رو فوری 500 125,000 3 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 تراکت A4 تحریر 80 گرم ( چاپ مشکی ) 500 21-29.7 یک رو فوری 500 115,000 1 روز کاری ثبت سفارش
2 تراکت A4 تحریر 80 گرم ( چاپ مشکی ) 500 21-29.7 دو رو فوری 500 150,000 1 روز کاری ثبت سفارش
3 تراکت A4 تحریر 80 گرم ( چاپ مشکی ) 1000 21-29.7 یک رو فوری 1000 215,000 1 روز کاری ثبت سفارش
4 تراکت A4 تحریر 80 گرم ( چاپ مشکی ) 1000 21-29.7 دو رو فوری 1000 250,000 1 روز کاری ثبت سفارش
5 تراکت A4 تحریر 80 گرم ( چاپ قرمز ) 500 21-29.7 یک رو فوری 500 145,000 2 روز کاری ثبت سفارش
6 تراکت A4 تحریر 80 گرم ( چاپ قرمز ) 1000 21-29.7 یک رو فوری 1000 260,000 2 روز کاری ثبت سفارش
7 تراکت A5 تحریر 80 گرم ( چاپ مشکی) 1000 14.8-21 یک رو فوری 1000 115,000 1 روز کاری ثبت سفارش
8 تراکت A5 تحریر 80 گرم ( چاپ مشکی) 1000 14.8-21 دو رو فوری 1000 150,000 1 روز کاری ثبت سفارش
9 تراکت A5 تحریر 80 گرم ( چاپ قرمز) 1000 14.8-21 یک رو فوری 1000 145,000 2 روز کاری ثبت سفارش
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل عملیات
1 فاکتور کاربن دار سایز A5 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته دوبرگی ( 1000 شماره ) 21-14.8 یک رو معمولی 20 384,000 7 روز کاری ثبت سفارش
2 فاکتور کاربن دار سایز A5 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته دوبرگی( 2000 شماره ) 21-14.8 یک رو معمولی 40 756,000 7 روز کاری ثبت سفارش
3 فاکتور کاربن دار سایز A5 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته سه برگی( 1000 شماره ) 21-14.8 یک رو معمولی 20 552,000 7 روز کاری ثبت سفارش
4 فاکتور کاربن دار سایز A5 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته سه برگی( 2000 شماره ) 21-14.8 یک رو معمولی 40 1,080,000 7 روز کاری ثبت سفارش
5 فاکتور کاربن دار سایز A4 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته دو برگی( 1000 شماره ) 21-29.7 یک رو معمولی 20 756,000 7 روز کاری ثبت سفارش
6 فاکتور کاربن دار سایز A4 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته دو برگی( 2000 شماره ) 21-29.7 یک رو معمولی 40 1,476,000 7 روز کاری ثبت سفارش
7 فاکتور کاربن دار سایز A4 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته سه برگی( 1000 شماره ) 21-29.7 یک رو معمولی 20 1,128,000 7 روز کاری ثبت سفارش
8 فاکتور کاربن دار سایز A4 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته سه برگی( 2000 شماره ) 21-29.7 یک رو معمولی 40 2,160,000 7 روز کاری ثبت سفارش
9 فاکتور کاربن دار سایز B5 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته سه برگی( 1000 شماره ) 17.6-25 یک رو معمولی 20 720,000 7 روز کاری ثبت سفارش
10 فاکتور کاربن دار سایز B5 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته سه برگی( 2000 شماره ) 17.6-25 یک رو معمولی 40 1,368,000 7 روز کاری ثبت سفارش
11 فاکتور کاربن دار سایز B5 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته دو برگی( 1000 شماره ) 17.6-25 یک رو معمولی 20 504,000 7 روز کاری ثبت سفارش
12 فاکتور کاربن دار سایز B5 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته دو برگی( 2000 شماره ) 17.6-25 یک رو معمولی 40 984,000 7 روز کاری ثبت سفارش
13 فاکتور تحریر سایز A5 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته دو برگی( 1000 شماره ) 14.8-21 یک رو معمولی 20 290,000 7 روز کاری ثبت سفارش
14 فاکتور تحریر سایز A5 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته دو برگی( 2000 شماره ) 14.8-21 یک رو معمولی 40 552,000 7 روز کاری ثبت سفارش
15 فاکتور تحریر سایز A4 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته دو برگی( 1000 شماره ) 21-29.7 یک رو معمولی 20 570,000 7 روز کاری ثبت سفارش
16 فاکتور تحریر سایز A4 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته دو برگی( 2000 شماره ) 21-29.7 یک رو معمولی 40 1,104,000 7 روز کاری ثبت سفارش

یکرو دورو
فـوری معمولی
(*)

تعداد لت :

0
سایز فایل :
راهنمای طراحی انصراف