نمایش لیست قیمت محصولات

ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 سلفون براق 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 60,000 7 روز کاری
2 سلفون براق 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 75,000 7 روز کاری
3 سلفون براق 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 70,000 3 روز کاری
4 سلفون براق 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 83,000 3 روز کاری
5 سلفون مات 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 60,000 7 روز کاری
6 سلفون مات 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 75,000 7 روز کاری
7 سلفون مات 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 70,000 3 روز کاری
8 سلفون مات 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 83,000 3 روز کاری
9 گلاسه یووی 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 55,000 7 روز کاری
10 گلاسه یووی 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 69,000 7 روز کاری
11 گلاسه یووی 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 65,000 3 روز کاری
12 گلاسه یووی 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 76,000 3 روز کاری
13 سلفون براق دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 100,000 7 روز کاری
14 سلفون براق دورگرد 9-6 دو رو فوری 1000 110,000 3 روز کاری
15 سلفون مات دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 100,000 7 روز کاری
16 سلفون مات دورگرد 9-6 دو رو فوری 1000 110,000 3 روز کاری
17 کتان آلمان 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 115,000 7 روز کاری
18 کتان آلمان 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 119,000 7 روز کاری
19 کتان آلمان 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 125,000 3 روز کاری
20 کتان آلمان 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 129,000 3 روز کاری
21 کتان امباس 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 94,000 7 روز کاری
22 کتان امباس 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 98,000 7 روز کاری
23 کتان امباس 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 104,000 3 روز کاری
24 کتان امباس 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 109,000 3 روز کاری
25 سوسماری 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 79,000 10 روز کاری
26 سوسماری 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 89,000 10 روز کاری
27 طرح چرم 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 79,000 15 روز کاری
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 لمینت براق بزرگ دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 189,000 7 روز کاری
2 لمینت براق ویزیتی دورگرد 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 150,000 10 روز کاری
3 لمینت براق مربع دورگرد 5.5-5.5 دو رو معمولی 1000 122,000 10 روز کاری
4 لمینت براق طرح موج 9-6 دو رو معمولی 1000 189,000 11 روز کاری
5 لمینت مات بزرگ دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 289,000 7 روز کاری
6 لمینت مات ویزیتی دورگرد 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 232,000 10 روز کاری
7 لمینت مات مربع دورگرد 5.5-5.5 دو رو معمولی 1000 190,000 10 روز کاری
8 لمینت مات طرح موج 9-6 دو رو معمولی 1000 289,000 10 روز کاری
9 لمینت برجسته بزرگ دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 199,000 7 روز کاری
10 لمینت برجسته بزرگ دورگرد 9-6 دو رو فوری 1000 210,000 4 روز کاری
11 لمینت برجسته ویزیتی دورگرد 8.5-4.8 دو رو معمولی 1000 160,000 7 روز کاری
12 لمینت برجسته ویزیتی دورگرد 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 175,000 3 روز کاری
13 لمینت برجسته مربع دورگرد 5.9-5.6 دو رو معمولی 1000 150,000 7 روز کاری
14 لمینت برجسته مربع دورگرد 5.9-5.6 دو رو فوری 1000 165,000 4 روز کاری
15 لمینت برجسته طلاکوب 9-6 دو رو معمولی 1000 339,000 10 روز کاری
16 لمینت برجسته مخملی مربع 5.9-5.6 دو رو معمولی 1000 229,000 10 روز کاری
17 لمینت برجسته طلاکوب مربع 5.9-5.6 دو رو معمولی 1000 259,000 10 روز کاری
18 لمینت مات طلاکوب 9-6 دو رو معمولی 1000 425,000 10 روز کاری
19 لمینت براق طلاکوب 9-6 دو رو معمولی 1000 315,000 10 روز کاری
20 سلفون مات دورو موضعی 9-6 دو رو معمولی 1000 134,000 8 روز کاری
21 سلفون مات دورو طلاکوب 9-6 دو رو معمولی 1000 265,000 8 روز کاری
22 سلفون مات مخملی موضعی 9-6 دو رو معمولی 1000 240,000 8 روز کاری
23 سلفون مات مخملی طلاکوب 9-6 دو رو معمولی 1000 349,000 8 روز کاری
24 سلفون مات مخملی دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 195,000 7 روز کاری
25 طرح چرم دورگرد 9-6 دو رو معمولی 1000 100,000 15 روز کاری
26 پروانه ای 9-6 دو رو معمولی 1000 135,000 10 روز کاری
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 پی وی سی 300 میکرون 9-6 دو رو معمولی 500 279,000 10 روز کاری
2 پی وی سی 500 میکرون 9-6 دو رو معمولی 500 295,000 7 روز کاری
3 پی وی سی 500 میکرون 9-6 دو رو فوری 500 315,000 3 روز کاری
4 پی وی سی برفکی نیمه شفاف 9-6 یک رو معمولی 500 279,000 7 روز کاری
5 پی وی سی 760 میکرون 250 تایی 9-6 دو رو معمولی 250 435,000 7 روز کاری
6 پی وی سی 760 میکرون 500 تایی 9-6 دو رو معمولی 500 689,000 7 روز کاری
7 پی وی سی 760 میکرون 1000 تایی 9-6 دو رو معمولی 1000 1,195,000 7 روز کاری
8 پی وی سی 760 میکرون متالیک 500 9-6 دو رو معمولی 500 910,000 15 روز کاری
9 پی وی سی 500 میکرون 1000 تایی 9-6 دو رو معمولی 1000 469,000 7 روز کاری
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 لیبل یووی 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 69,000 5 روز کاری
2 لیبل یووی 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 79,000 3 روز کاری
3 لیبل سلفون براق 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 75,000 7 روز کاری
4 لیبل سلفون براق 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 90,000 3 روز کاری
5 لیبل سلفون مات طلاکوب 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 125,000 15 روز کاری
6 لیبل سلفون مات 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 75,000 7 روز کاری
7 لیبل متالایز 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 435,000 25 روز کاری
8 لیبل شیشه ای 8.5-4.8 یک رو معمولی 1000 380,000 7 روز کاری
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (1000) 20-29 یک رو معمولی 1000 310,000 7 روز کاری
2 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (1000) 20-29 دو رو معمولی 1000 376,000 7 روز کاری
3 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (1000) 20-29 یک رو فوری 1000 329,000 3 روز کاری
4 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (1000) 20-29 دو رو فوری 1000 399,000 3 روز کاری
5 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (1000) 14.5-20 یک رو معمولی 1000 160,000 7 روز کاری
6 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (1000) 14.5-20 دو رو معمولی 1000 193,000 7 روز کاری
7 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (1000) 14.5-20 یک رو فوری 1000 179,000 3 روز کاری
8 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (1000) 14.5-20 دو رو فوری 1000 205,000 3 روز کاری
9 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (1000) 10-14.5 یک رو معمولی 1000 85,000 7 روز کاری
10 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (1000) 10-14.5 دو رو معمولی 1000 100,000 7 روز کاری
11 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (1000) 10-14.5 یک رو فوری 1000 95,000 3 روز کاری
12 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (1000) 10-14.5 دو رو فوری 1000 110,000 3 روز کاری
13 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (2000) 20-29 یک رو معمولی 2000 549,000 7 روز کاری
14 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (2000) 20-29 دو رو معمولی 2000 622,000 7 روز کاری
15 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (2000) 20-29 یک رو فوری 2000 575,000 3 روز کاری
16 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (2000) 20-29 دو رو فوری 2000 645,000 3 روز کاری
17 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (2000) 14.5-20 یک رو معمولی 2000 279,000 7 روز کاری
18 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (2000) 14.5-20 دو رو معمولی 2000 315,000 7 روز کاری
19 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (2000) 14.5-20 یک رو فوری 2000 299,000 3 روز کاری
20 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (2000) 14.5-20 دو رو فوری 2000 335,000 3 روز کاری
21 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (2000) 10-14.5 یک رو معمولی 2000 145,000 7 روز کاری
22 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (2000) 10-14.5 دو رو معمولی 2000 163,000 7 روز کاری
23 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (2000) 10-14.5 یک رو فوری 2000 159,000 3 روز کاری
24 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (2000) 10-14.5 دو رو فوری 2000 180,000 3 روز کاری
25 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (5000) 20-29 یک رو معمولی 5000 1,250,000 7 روز کاری
26 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (5000) 20-29 دو رو معمولی 5000 1,339,000 7 روز کاری
27 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (5000) 20-29 یک رو فوری 5000 1,289,000 3 روز کاری
28 تراکت A4 گلاسه 135 گرم (5000) 20-29 دو رو فوری 5000 1,370,000 3 روز کاری
29 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (5000) 14.5-20 یک رو معمولی 5000 630,000 7 روز کاری
30 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (5000) 14.5-20 دو رو معمولی 5000 675,000 7 روز کاری
31 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (5000) 14.5-20 یک رو فوری 5000 660,000 3 روز کاری
32 تراکت A5 گلاسه 135 گرم (5000) 14.5-20 دو رو فوری 5000 699,000 3 روز کاری
33 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (5000) 10-14.5 یک رو معمولی 5000 320,000 7 روز کاری
34 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (5000) 10-14.5 دو رو معمولی 5000 342,000 7 روز کاری
35 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (5000) 10-14.5 یک رو فوری 5000 345,000 3 روز کاری
36 تراکت A6 گلاسه 135 گرم (5000) 10-14.5 دو رو فوری 5000 369,000 3 روز کاری
37 تراکت A4تحریر80 گرم خارجی (1000) 20-29 یک رو معمولی 1000 189,000 7 روز کاری
38 تراکت A4تحریر80 گرم خارجی (1000) 20-29 دو رو معمولی 1000 256,000 7 روز کاری
39 تراکت A4تحریر80 گرم خارجی (1000) 20-29 یک رو فوری 1000 210,000 3 روز کاری
40 تراکت A4تحریر80 گرم خارجی (1000) 20-29 دو رو فوری 1000 279,000 3 روز کاری
41 تراکتA5تحریر 80 گرم خارجی (1000) 14.5-20 یک رو معمولی 1000 99,000 7 روز کاری
42 تراکتA5تحریر 80 گرم خارجی (1000) 14.5-20 دو رو معمولی 1000 135,000 7 روز کاری
43 تراکتA5تحریر 80 گرم خارجی (1000) 14.5-20 یک رو فوری 1000 119,000 3 روز کاری
44 تراکتA5تحریر 80 گرم خارجی (1000) 14.5-20 دو رو فوری 1000 155,000 3 روز کاری
45 تراکتA6تحریر 80 گرم خارجی (1000) 10-14.5 یک رو معمولی 1000 54,000 7 روز کاری
46 تراکتA6تحریر 80 گرم خارجی (1000) 10-14.5 دو رو معمولی 1000 71,000 7 روز کاری
47 تراکتA6تحریر 80 گرم خارجی (1000) 10-14.5 یک رو فوری 1000 65,000 3 روز کاری
48 تراکتA6تحریر 80 گرم خارجی (1000) 10-14.5 دو رو فوری 1000 85,000 3 روز کاری
49 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (2000) 20-29 یک رو معمولی 2000 299,000 7 روز کاری
50 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (2000) 20-29 دو رو معمولی 2000 379,000 7 روز کاری
51 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (2000) 20-29 یک رو فوری 2000 329,000 3 روز کاری
52 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (2000) 20-29 دو رو فوری 2000 409,000 3 روز کاری
53 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (2000) 14.5-20 یک رو معمولی 2000 155,000 7 روز کاری
54 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (2000) 14.5-20 دو رو معمولی 2000 195,000 7 روز کاری
55 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (2000) 14.5-20 یک رو فوری 2000 180,000 3 روز کاری
56 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (2000) 14.5-20 دو رو فوری 2000 219,000 3 روز کاری
57 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (2000) 10-14.5 یک رو معمولی 2000 82,000 7 روز کاری
58 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (2000) 10-14.5 دو رو معمولی 2000 102,000 7 روز کاری
59 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (2000) 10-14.5 یک رو فوری 2000 100,000 3 روز کاری
60 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (2000) 10-14.5 دو رو فوری 2000 120,000 3 روز کاری
61 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (5000) 20-29 یک رو معمولی 5000 619,000 7 روز کاری
62 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (5000) 20-29 دو رو معمولی 5000 715,000 7 روز کاری
63 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (5000) 20-29 یک رو فوری 5000 655,000 3 روز کاری
64 تراکت A4 تحریر80گرم خارجی (5000) 20-29 دو رو فوری 5000 745,000 3 روز کاری
65 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (5000) 14.5-20 یک رو معمولی 5000 315,000 7 روز کاری
66 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (5000) 14.5-20 دو رو معمولی 5000 360,000 7 روز کاری
67 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (5000) 14.5-20 یک رو فوری 5000 345,000 3 روز کاری
68 تراکت A5 تحریر80گرم خارجی (5000) 14.5-20 دو رو فوری 5000 390,000 3 روز کاری
69 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (5000) 10-14.5 یک رو معمولی 5000 165,000 7 روز کاری
70 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (5000) 10-14.5 دو رو معمولی 5000 188,000 7 روز کاری
71 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (5000) 10-14.5 یک رو فوری 5000 189,000 3 روز کاری
72 تراکت A6 تحریر80گرم خارجی (5000) 10-14.5 دو رو فوری 5000 210,000 3 روز کاری
73 تراکت A4 تحریر80گرم ایرانی (1000) 20-29 یک رو معمولی 1000 162,000 10 روز کاری
74 تراکت A4 تحریر80گرم ایرانی (1000) 20-29 دو رو معمولی 1000 230,000 10 روز کاری
75 تراکت A5 تحریر80گرم ایرانی (1000) 14.5-20 یک رو معمولی 1000 88,000 10 روز کاری
76 تراکت A5 تحریر80گرم ایرانی (1000) 14.5-20 دو رو معمولی 1000 119,000 10 روز کاری
77 تراکت A6 تحریر80گرم ایرانی (1000) 10-14.5 یک رو معمولی 1000 49,000 10 روز کاری
78 تراکت A6 تحریر80گرم ایرانی (1000) 10-14.5 دو رو معمولی 1000 57,000 10 روز کاری
79 تراکت A4 تحریر80گرم ایرانی (2000) 20-29 یک رو معمولی 2000 249,000 10 روز کاری
80 تراکت A4 تحریر80گرم ایرانی (2000) 20-29 دو رو معمولی 2000 325,000 10 روز کاری
81 تراکتA5 تحریر80گرم ایرانی (2000) 14.5-20 یک رو معمولی 2000 129,000 10 روز کاری
82 تراکتA5 تحریر80گرم ایرانی (2000) 14.5-20 دو رو معمولی 2000 169,000 10 روز کاری
83 تراکتA6 تحریر80گرم ایرانی (2000) 10-14.5 یک رو معمولی 2000 69,000 10 روز کاری
84 تراکتA6 تحریر80گرم ایرانی (2000) 10-14.5 دو رو معمولی 2000 89,000 10 روز کاری
85 تراکتA4 تحریر80گرم ایرانی (5000) 20-29 یک رو معمولی 5000 489,000 7 روز کاری
86 تراکتA4 تحریر80گرم ایرانی (5000) 20-29 دو رو معمولی 5000 579,000 7 روز کاری
87 تراکتA5 تحریر80گرم ایرانی (5000) 14.5-20 یک رو معمولی 5000 249,000 10 روز کاری
88 تراکتA5 تحریر80گرم ایرانی (5000) 14.5-20 دو رو معمولی 5000 299,000 10 روز کاری
89 تراکتA6 تحریر80گرم ایرانی (5000) 10-14.5 یک رو معمولی 5000 130,000 7 روز کاری
90 تراکتA6 تحریر80گرم ایرانی (5000) 10-14.5 دو رو معمولی 5000 159,000 7 روز کاری
91 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 2000 20-29 یک رو معمولی 2000 790,000 7 روز کاری
92 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 2000 20-29 دو رو معمولی 2000 899,000 7 روز کاری
93 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 2000 20-29 یک رو فوری 2000 820,000 3 روز کاری
94 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 2000 20-29 دو رو فوری 2000 925,000 3 روز کاری
95 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 2000 14.5-20 یک رو معمولی 2000 399,000 7 روز کاری
96 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 2000 14.5-20 دو رو معمولی 2000 455,000 7 روز کاری
97 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 2000 14.5-20 یک رو فوری 2000 425,000 3 روز کاری
98 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 2000 14.5-20 دو رو فوری 2000 479,000 3 روز کاری
99 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 2000 10-14.5 یک رو معمولی 2000 205,000 7 روز کاری
100 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 2000 10-14.5 دو رو معمولی 2000 235,000 7 روز کاری
101 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 2000 10-14.5 یک رو فوری 2000 225,000 3 روز کاری
102 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 2000 10-14.5 دو رو فوری 2000 255,000 3 روز کاری
103 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 4000 20-29 یک رو معمولی 4000 1,475,000 7 روز کاری
104 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 4000 20-29 دو رو معمولی 4000 1,599,000 7 روز کاری
105 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 4000 20-29 یک رو فوری 4000 1,505,000 3 روز کاری
106 تراکت A4 گلاسه 170 گرم 4000 20-29 دو رو فوری 4000 1,630,000 3 روز کاری
107 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 4000 14.5-20 یک رو معمولی 4000 745,000 7 روز کاری
108 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 4000 14.5-20 دو رو معمولی 4000 809,000 7 روز کاری
109 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 4000 14.5-20 یک رو فوری 4000 775,000 3 روز کاری
110 تراکت A5 گلاسه 170 گرم 4000 14.5-20 دو رو فوری 4000 825,000 3 روز کاری
111 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 4000 10-14.5 یک رو معمولی 4000 379,000 7 روز کاری
112 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 4000 10-14.5 دو رو معمولی 4000 410,000 7 روز کاری
113 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 4000 10-14.5 یک رو فوری 4000 399,000 3 روز کاری
114 تراکت A6 گلاسه 170 گرم 4000 10-14.5 دو رو فوری 4000 435,000 3 روز کاری
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 1000 21-29.7 یک رو معمولی 1000 245,000 7 روز کاری
2 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 1000 21-29.7 دو رو معمولی 1000 340,000 7 روز کاری
3 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 1000 21-29.7 یک رو فوری 1000 269,000 3 روز کاری
4 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 1000 21-29.7 دو رو فوری 1000 369,000 3 روز کاری
5 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 1000 14.8-21 یک رو معمولی 1000 129,000 7 روز کاری
6 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 1000 14.8-21 دو رو معمولی 1000 179,000 7 روز کاری
7 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 1000 14.8-21 یک رو فوری 1000 146,000 3 روز کاری
8 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 1000 14.8-21 دو رو فوری 1000 195,000 3 روز کاری
9 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 1000 10.5-14.8 یک رو معمولی 1000 69,000 7 روز کاری
10 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 1000 10.5-14.8 دو رو معمولی 1000 95,000 7 روز کاری
11 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 1000 10.5-14.8 یک رو فوری 1000 85,000 3 روز کاری
12 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 1000 10.5-14.8 دو رو فوری 1000 110,000 3 روز کاری
13 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 2000 21-29.7 یک رو معمولی 2000 385,000 7 روز کاری
14 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 2000 21-29.7 دو رو معمولی 2000 495,000 7 روز کاری
15 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 2000 21-29.7 یک رو فوری 2000 415,000 3 روز کاری
16 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 2000 21-29.7 دو رو فوری 2000 529,000 3 روز کاری
17 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 2000 14.8-21 یک رو معمولی 2000 199,000 7 روز کاری
18 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 2000 14.8-21 دو رو معمولی 2000 255,000 7 روز کاری
19 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 2000 14.8-21 یک رو فوری 2000 225,000 3 روز کاری
20 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 2000 14.8-21 دو رو فوری 2000 279,000 3 روز کاری
21 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 2000 10.5-14.8 یک رو معمولی 2000 105,000 7 روز کاری
22 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 2000 10.5-14.8 دو رو معمولی 2000 135,000 7 روز کاری
23 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 2000 10.5-14.8 یک رو فوری 2000 125,000 3 روز کاری
24 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 2000 10.5-14.8 دو رو فوری 2000 150,000 3 روز کاری
25 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 5000 21-29.7 یک رو معمولی 5000 785,000 7 روز کاری
26 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 5000 21-29.7 دو رو معمولی 5000 919,000 7 روز کاری
27 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 5000 21-29.7 یک رو فوری 5000 820,000 3 روز کاری
28 سربرگA4تحریر80(سایز واقعی) 5000 21-29.7 دو رو فوری 5000 955,000 3 روز کاری
29 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 5000 14.8-21 یک رو معمولی 5000 399,000 7 روز کاری
30 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 5000 14.8-21 دو رو معمولی 5000 465,000 7 روز کاری
31 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 5000 14.8-21 یک رو فوری 5000 429,000 3 روز کاری
32 سربرگA5تحریر80(سایز واقعی) 5000 14.8-21 دو رو فوری 5000 495,000 3 روز کاری
33 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 5000 10.5-14.8 یک رو معمولی 5000 205,000 7 روز کاری
34 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 5000 10.5-14.8 دو رو معمولی 5000 239,000 7 روز کاری
35 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 5000 10.5-14.8 یک رو فوری 5000 229,000 3 روز کاری
36 سربرگA6تحریر80(سایز واقعی) 5000 10.5-14.8 دو رو فوری 5000 265,000 3 روز کاری
37 سربرگA4تحریر100(سایز واقعی) 1000 21-29.7 یک رو معمولی 1000 395,000 7 روز کاری
38 سربرگA4تحریر100(سایز واقعی) 1000 21-29.7 دو رو معمولی 1000 555,000 7 روز کاری
39 سربرگA5تحریر100(سایز واقعی) 1000 14.8-21 یک رو معمولی 1000 205,000 7 روز کاری
40 سربرگA5تحریر100(سایز واقعی) 1000 14.8-21 دو رو معمولی 1000 285,000 7 روز کاری
41 سربرگA4کتان120(سایز واقعی) 1000 21-29.7 یک رو معمولی 1000 529,000 7 روز کاری
42 سربرگA4کتان120(سایز واقعی) 1000 21-29.7 دو رو معمولی 1000 695,000 7 روز کاری
43 سربرگA5کتان120(سایز واقعی) 1000 14.8-21 یک رو معمولی 1000 270,000 7 روز کاری
44 سربرگA5کتان120(سایز واقعی) 1000 14.8-21 دو رو معمولی 1000 355,000 7 روز کاری
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 پوستر A1 تحریر 80 گرم (90-60) 1000 60-90 یک رو فوری 1000 1,885,000 3 روز کاری
2 پوستر A1 تحریر 80 گرم (90-60) 2000 60-90 یک رو فوری 2000 2,999,000 3 روز کاری
3 پوستر A2 تحریر 80 گرم (45-60) 1000 60-45 یک رو فوری 1000 1,085,000 3 روز کاری
4 پوستر A2 تحریر 80 گرم (45-60) 2000 60-45 یک رو فوری 2000 1,675,000 3 روز کاری
5 پوستر A3 تحریر 80 گرم (29.7-42) 1000 29.7-42 یک رو فوری 1000 550,000 3 روز کاری
6 پوستر A3 تحریر 80 گرم (29.7-42) 1000 29.7-42 دو رو فوری 1000 825,000 3 روز کاری
7 پوستر A3 تحریر 80 گرم (29.7-42) 2000 29.7-42 یک رو فوری 2000 850,000 3 روز کاری
8 پوستر A3 تحریر 80 گرم (29.7-42) 2000 29.7-42 دو رو فوری 2000 1,180,000 3 روز کاری
9 پوستر B1 تحریر 80 گرم (70-100) 1000 100-70 یک رو فوری 1000 2,030,000 4 روز کاری
10 پوستر B1 تحریر 80 گرم (70-100) 2000 100-70 یک رو فوری 2000 3,340,000 4 روز کاری
11 پوستر B2 تحریر 80 گرم (70-50) 1000 50-70 یک رو فوری 1000 1,160,000 4 روز کاری
12 پوستر B2 تحریر 80 گرم (70-50) 2000 50-70 یک رو فوری 2000 1,830,000 4 روز کاری
13 پوستر B3 تحریر 80 گرم (50-35) 1000 35-50 یک رو فوری 1000 599,000 4 روز کاری
14 پوستر B3 تحریر 80 گرم (50-35) 2000 35-50 یک رو فوری 2000 940,000 4 روز کاری
15 پوستر A1 گلاسه 135 گرم (60-90) 1000 60-90 یک رو فوری 1000 2,896,000 3 روز کاری
16 پوستر A1 گلاسه 135 گرم (60-90) 2000 60-90 یک رو فوری 2000 5,050,000 3 روز کاری
17 پوستر A2 گلاسه 135 گرم (45-60) 1000 60-45 یک رو فوری 1000 1,599,000 3 روز کاری
18 پوستر A2 گلاسه 135 گرم (45-60) 2000 60-45 یک رو فوری 2000 2,690,000 3 روز کاری
19 پوستر A3 گلاسه 135 گرم (29.7-42) 1000 29.7-42 یک رو فوری 1000 810,000 3 روز کاری
20 پوستر A3 گلاسه 135 گرم (29.7-42) 1000 29.7-42 دو رو فوری 1000 1,090,000 3 روز کاری
21 پوستر A3 گلاسه 135 گرم (29.7-42) 2000 29.7-42 یک رو فوری 2000 1,370,000 3 روز کاری
22 پوستر A3 گلاسه 135 گرم (29.7-42) 2000 29.7-42 دو رو فوری 2000 1,690,000 3 روز کاری
23 پوستر B1 گلاسه 135 گرم (70-100) 1000 100-70 یک رو فوری 1000 3,490,000 4 روز کاری
24 پوستر B1 گلاسه 135 گرم (70-100) 2000 100-70 یک رو فوری 2000 6,250,000 4 روز کاری
25 پوستر B2 گلاسه 135 گرم (70-50) 1000 50-70 یک رو فوری 1000 1,890,000 4 روز کاری
26 پوستر B2 گلاسه 135 گرم (70-50) 2000 50-70 یک رو فوری 2000 3,290,000 4 روز کاری
27 پوستر B3 گلاسه 135 گرم (50-35) 1000 35-50 یک رو فوری 1000 975,000 4 روز کاری
28 پوستر B3 گلاسه 135 گرم (50-35) 2000 35-50 یک رو فوری 2000 1,670,000 4 روز کاری
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 پاکت نامه تحریر 80 گرم 1000 26-23 یک رو معمولی 1000 290,000 7 روز کاری
2 پاکت نامه تحریر 80 گرم 1000 26-23 یک رو فوری 1000 320,000 3 روز کاری
3 پاکت نامه تحریر 80 گرم 2000 26-23 یک رو معمولی 2000 460,000 7 روز کاری
4 پاکت نامه تحریر 80 گرم 5000 26-23 یک رو معمولی 5000 960,000 7 روز کاری
5 پاکت A4 تحریر 80 گرم کیسه ای 1000 48-34.5 یک رو معمولی 1000 630,000 7 روز کاری
6 پاکت A4 تحریر 80 گرم کیسه ای 1000 48-34.5 یک رو فوری 1000 665,000 3 روز کاری
7 پاکت A4 تحریر 80 گرم کیسه ای 2000 48-34.5 یک رو معمولی 2000 995,000 7 روز کاری
8 پاکت A4 تحریر 80 گرم کیسه ای 5000 48-34.5 یک رو معمولی 5000 2,060,000 7 روز کاری
9 پاکت A5 تحریر 80 گرم 1000 34.5-24.5 یک رو معمولی 1000 340,000 7 روز کاری
10 پاکت A5 تحریر 80 گرم 1000 34.5-24.5 یک رو فوری 1000 370,000 3 روز کاری
11 پاکت A5 تحریر 80 گرم 2000 34.5-24.5 یک رو معمولی 2000 535,000 7 روز کاری
12 پاکت A5 تحریر 80 گرم 5000 34.5-24.5 یک رو معمولی 5000 1,100,000 7 روز کاری
13 پاکت نامه گلاسه 135 گرم 1000 26-23 یک رو معمولی 1000 450,000 7 روز کاری
14 پاکت نامه گلاسه 135 گرم 1000 26-23 یک رو فوری 1000 475,000 3 روز کاری
15 پاکت نامه گلاسه 135 گرم 2000 26-23 یک رو معمولی 2000 799,000 7 روز کاری
16 پاکت نامه گلاسه 135 گرم 5000 26-23 یک رو معمولی 5000 1,830,000 7 روز کاری
17 پاکت A4 گلاسه 135 گرم 1000 48-34.5 یک رو معمولی 1000 995,000 7 روز کاری
18 پاکت A4 گلاسه 135 گرم 1000 48-34.5 یک رو فوری 1000 1,030,000 3 روز کاری
19 پاکت A4 گلاسه 135 گرم 2000 48-34.5 یک رو معمولی 2000 1,730,000 7 روز کاری
20 پاکت A4 گلاسه 135 گرم 5000 48-34.5 یک رو معمولی 5000 3,879,000 7 روز کاری
21 پاکت A5 گلاسه 135 گرم 1000 34.5-24.5 یک رو معمولی 1000 525,000 7 روز کاری
22 پاکت A5 گلاسه 135 گرم 1000 34.5-24.5 یک رو فوری 1000 550,000 3 روز کاری
23 پاکت A5 گلاسه 135 گرم 2000 34.5-24.5 یک رو معمولی 2000 899,000 7 روز کاری
24 پاکت A5 گلاسه 135 گرم 5000 34.5-24.5 یک رو معمولی 5000 2,015,000 7 روز کاری
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 سلفون مات فوری 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 85,000 1 روز کاری
2 سلفون مات فوری 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 99,000 1 روز کاری
3 سلفون براق فوری 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 85,000 1 روز کاری
4 سلفون براق فوری 8.5-4.8 دو رو فوری 1000 99,000 1 روز کاری
5 لیبل یووی فوری 8.5-4.8 یک رو فوری 1000 95,000 1 روز کاری
6 سلفون براق دورگرد فوری 9-6 دو رو فوری 1000 130,000 1 روز کاری
7 سلفون مات دورگرد فوری 9-6 دو رو فوری 1000 130,000 1 روز کاری
8 تراکت A4 گلاسه 135 گرم فوری 20-29 یک رو فوری 2000 595,000 1 روز کاری
9 تراکت A4 گلاسه 135 گرم فوری 20-29 دو رو فوری 2000 669,000 1 روز کاری
10 تراکت A5 گلاسه 135 گرم فوری 14.5-20 یک رو فوری 2000 320,000 1 روز کاری
11 تراکت A5 گلاسه 135 گرم فوری 14.5-20 دو رو فوری 2000 359,000 1 روز کاری
12 تراکت A6 گلاسه 135 گرم فوری 10-14.5 یک رو فوری 2000 179,000 1 روز کاری
13 تراکت A6 گلاسه 135 گرم فوری 10-14.5 دو رو فوری 2000 199,000 1 روز کاری
14 تراکت A4 تحریر 80 گرم فوری 20-29 یک رو فوری 2000 345,000 1 روز کاری
15 تراکت A4 تحریر 80 گرم فوری 20-29 دو رو فوری 2000 425,000 1 روز کاری
16 تراکت A5 تحریر 80 گرم فوری 14.5-20 یک رو فوری 2000 195,000 1 روز کاری
17 تراکت A5 تحریر 80 گرم فوری 14.5-20 دو رو فوری 2000 235,000 1 روز کاری
18 تراکت A6 تحریر 80 گرم فوری 10-14.5 یک رو فوری 2000 115,000 1 روز کاری
19 تراکت A6 تحریر 80 گرم فوری 10-14.5 دو رو فوری 2000 135,000 1 روز کاری
20 سربرگ A4 تحریر 80 گرم ( سایز واقعی ) فوری 21-29.7 یک رو فوری 2000 429,000 1 روز کاری
21 سربرگ A4 تحریر 80 گرم ( سایز واقعی ) فوری 21-29.7 دو رو فوری 2000 540,000 1 روز کاری
22 سربرگ A5 تحریر 80 گرم ( سایز واقعی ) فوری 14.8-21 یک رو فوری 1000 239,000 1 روز کاری
23 سربرگ A5 تحریر 80 گرم ( سایز واقعی ) فوری 14.8-21 دو رو فوری 1000 295,000 1 روز کاری
24 سربرگA6 تحریر 80 گرم ( سایز واقعی ) فوری 10.5-14.8 یک رو فوری 2000 125,000 1 روز کاری
25 سربرگA6 تحریر 80 گرم ( سایز واقعی ) فوری 10.5-14.8 دو رو فوری 2000 160,000 1 روز کاری
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 لمینت براق بزرگ دورگرد 500 9-6 دو رو معمولی 500 115,000 7 روز کاری
2 لمینت مات بزرگ دورگرد 500 9-6 دو رو معمولی 500 165,000 7 روز کاری
3 سلفون براق دورگرد 500 9-6 دو رو معمولی 500 72,000 7 روز کاری
4 سلفون براق دورگرد 500 9-6 دو رو فوری 500 90,000 3 روز کاری
5 سلفون مات دورگرد 500 9-6 دو رو معمولی 500 72,000 7 روز کاری
6 سلفون مات دورگرد 500 9-6 دو رو فوری 500 90,000 3 روز کاری
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 تراکت A4 تحریر 80 گرم ( چاپ مشکی ) 500 21-29.7 یک رو فوری 500 90,000 1 روز کاری
2 تراکت A4 تحریر 80 گرم ( چاپ مشکی ) 500 21-29.7 دو رو فوری 500 125,000 1 روز کاری
3 تراکت A4 تحریر 80 گرم ( چاپ مشکی ) 1000 21-29.7 یک رو فوری 1000 160,000 1 روز کاری
4 تراکت A4 تحریر 80 گرم ( چاپ مشکی ) 1000 21-29.7 دو رو فوری 1000 200,000 1 روز کاری
5 تراکت A4 تحریر 80 گرم ( چاپ قرمز ) 500 21-29.7 یک رو فوری 500 110,000 2 روز کاری
6 تراکت A4 تحریر 80 گرم ( چاپ قرمز ) 1000 21-29.7 یک رو فوری 1000 210,000 2 روز کاری
7 تراکت A5 تحریر 80 گرم ( چاپ مشکی) 1000 14.8-21 یک رو فوری 1000 95,000 1 روز کاری
8 تراکت A5 تحریر 80 گرم ( چاپ مشکی) 1000 14.8-21 دو رو فوری 1000 130,000 1 روز کاری
9 تراکت A5 تحریر 80 گرم ( چاپ قرمز) 1000 14.8-21 یک رو فوری 1000 115,000 2 روز کاری
ردیف مشخصات نوع کار سرعت چاپ تیراژ قیمت(تومان) تحویل
1 فاکتور کاربن دار سایز A5 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته دوبرگی ( 1000 شماره ) 21-14.8 یک رو معمولی 20 330,000 7 روز کاری
2 فاکتور کاربن دار سایز A5 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته دوبرگی( 2000 شماره ) 21-14.8 یک رو معمولی 40 550,000 7 روز کاری
3 فاکتور کاربن دار سایز A5 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته سه برگی( 1000 شماره ) 21-14.8 یک رو معمولی 20 440,000 7 روز کاری
4 فاکتور کاربن دار سایز A5 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته سه برگی( 2000 شماره ) 21-14.8 یک رو معمولی 40 760,000 7 روز کاری
5 فاکتور کاربن دار سایز A4 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته دو برگی( 1000 شماره ) 21-29.7 یک رو معمولی 20 550,000 7 روز کاری
6 فاکتور کاربن دار سایز A4 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته دو برگی( 2000 شماره ) 21-29.7 یک رو معمولی 40 960,000 7 روز کاری
7 فاکتور کاربن دار سایز A4 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته سه برگی( 1000 شماره ) 21-29.7 یک رو معمولی 20 730,000 7 روز کاری
8 فاکتور کاربن دار سایز A4 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته سه برگی( 2000 شماره ) 21-29.7 یک رو معمولی 40 1,290,000 7 روز کاری
9 فاکتور کاربن دار سایز B5 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته سه برگی( 1000 شماره ) 17.6-25 یک رو معمولی 20 510,000 7 روز کاری
10 فاکتور کاربن دار سایز B5 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته سه برگی( 2000 شماره ) 17.6-25 یک رو معمولی 40 910,000 7 روز کاری
11 فاکتور کاربن دار سایز B5 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته دو برگی( 1000 شماره ) 17.6-25 یک رو معمولی 20 390,000 7 روز کاری
12 فاکتور کاربن دار سایز B5 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته دو برگی( 2000 شماره ) 17.6-25 یک رو معمولی 40 640,000 7 روز کاری
13 فاکتور تحریر سایز A5 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته دو برگی( 1000 شماره ) 14.8-21 یک رو معمولی 20 220,000 7 روز کاری
14 فاکتور تحریر سایز A5 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته دو برگی( 2000 شماره ) 14.8-21 یک رو معمولی 40 370,000 7 روز کاری
15 فاکتور تحریر سایز A4 چاپ تک رنگ مشکی 20 بسته دو برگی( 1000 شماره ) 21-29.7 یک رو معمولی 20 395,000 7 روز کاری
16 فاکتور تحریر سایز A4 چاپ تک رنگ مشکی 40 بسته دو برگی( 2000 شماره ) 21-29.7 یک رو معمولی 40 665,000 7 روز کاری

یکرو دورو
فـوری معمولی
(*)

تعداد لت :

0
سایز فایل :
راهنمای طراحی انصراف